سنگاپور و از دست دادن گردشگران اندونزیایی

سنگاپور و از دست دادن گردشگران اندونزیایی

Article

طبق آمارهای بدست آمده ، گردشگران چینی بیشتر از گردشگران اندونزیایی به سنگاپور سفر می‌کنند. شمار گردشگران چینی درشهرسنگاپور نسبت به توریست های اندونزیایی رو به افزایش می باشد که 18،2 درصد کل گردشگران سنگاپور را مسافران چینی شامل می شود . طبق گزارش هتل های سنگاپور، تعداد گردشگران چینی نسبت به سال قبل رشد 5.4 درصد داشته است در صورتی که تعداد گردشگران اندونزیایی 17،2 درصدکل گردشگران مالزی را شامل می شوند و این رقم هر ساله 4 درصد افزایش می یابد. در ماه ژوئن ، تعداد گردشگران سنگاپور با رشد 4،5 درصد به 8،5 میلیون نفر رسیده است .

96/08/16

طبق آمارهای بدست آمده ، گردشگران چینی بیشتر از گردشگران اندونزیایی به سنگاپور سفر می‌کنند.

شمار گردشگران چینی درشهرسنگاپور نسبت به توریست های اندونزیایی رو به افزایش می باشد که 18،2 درصد کل گردشگران سنگاپور را مسافران چینی شامل می شود . طبق گزارش هتل های سنگاپور، تعداد گردشگران چینی نسبت به سال قبل رشد 5.4 درصد داشته است در صورتی که تعداد گردشگران اندونزیایی 17،2 درصدکل گردشگران مالزی را شامل می شوند و این رقم هر ساله 4 درصد افزایش می یابد. در ماه ژوئن ، تعداد گردشگران سنگاپور با رشد 4،5 درصد به 8،5 میلیون نفر رسیده است .

گردشگران اندونزیایی