info@maniaparvaz.com

ضرورت بازگشایی تدریجی مرزها برای ورود گردشگران خارجی

99/9/28

معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی:

صدور ویزا و امور مربوطه و نیز توجه به ایرانیان خارج از کشور به عنوان سرمایه، مخاطب و بخشی از جامعه هدف حوزه گردشگری خارجی کشور تاکید داریم.

وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور در شرایط بحران کرونا و پساکرونا در ابعاد بین‌المللی مطرح است و باید چشم‌انداز و راهکارهای برون‌رفت از این موضوع در راستای حمایت از فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری، ترسیم شود.

دستورالعمل ورود گردشگران خارجی به کشور در شرایط کرونا با همکاری نهادهای فرابخشی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، وزارت راه و سایر بخش‌ها تهیه شده و از سوی ستاد ملی کرونا در حال بررسی است.