ترجمه رسمی مدارک

Tours

ترجمه رسمی

ترجمه رسمى توسط مترجم رسمى مورد تاييد قوه قضاييه انجام مى شود و از لحاظ قانونى معتبر و قابل ارائه به ادارات و نهادهاى رسمى است. اسناد و مداركى كه در كشورى جنبه ى قانونى دارد مانند اسناد شخصى نظير شناسنامه ، كارت ملى، مدارك تحصيلى و... براى ارائه به كشورهاى ديگر بايد ترجمه رسمى شوند. ترجمه رسمى اين اسناد و مدارك حكم اصل انها در زبان مقصد است.

به طور فنى تر اسناد و مداركى كه در دارالترجمه رسمى و توسط مترجم مورد تاييد قوه قضاييه بر روى سربرگ مخصوص و داراى مهر قوه قضاييه ترجمه شوند ترجمه رسمى ناميده مى شود و داراى اعتبار و ارزش قانونى در داخل و خارج كشور است.

ترجمه رسمی مدارک

آژانس مانیاپرواز رویایی برای رفاه حال مشتریان خود با دارالترجمه های معتبر و رسمی داخل کشور طرف قرارداد میباشد و مسافرینی که قصد ورود به سفارتخانه های مختلف را دارند میتوانند همراه با انجام کارهای مشاوره ای و توریستی خود از خدمات ویژه ترجمه در آژانس مانیاپرواز رویایی با تخفیف های قابل توجه بهره مند شوند .