تور کوش آداسی 6 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANTUR
maniaparvaz
B.B
3495000 تومان 4070000 تومان 2895000 تومان 1795000 تومان
ESAT HOTEL
maniaparvaz
B.B
3695000 تومان 4395000 تومان 2995000 تومان 1795000 تومان
CLUB PRESTIGE
maniaparvaz
ALL
3780000 تومان 4495000 تومان 3065000 تومان 1795000 تومان
DABAKLARE HOTEL
maniaparvaz
H.B
4140000 تومان 5035000 تومان 3245000 تومان 1795000 تومان
5360000 تومان 6865000 تومان 3855000 تومان 1795000 تومان
5495000 تومان 7080000 تومان 3895000 تومان 1795000 تومان
6075000 تومان 7940000 تومان 4195000 تومان 1795000 تومان
6650000 تومان 8795000 تومان 4495000 تومان 1795000 تومان
6995000 تومان 9335000 تومان 4680000 تومان 1795000 تومان
SUHAN 360
maniaparvaz
U.ALL
7365000 تومان 9875000 تومان 4885000 تومان 1795000 تومان
7650000 تومان 10295000 تومان 4995000 تومان 1795000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
8195000 تومان 11165000 تومان 5285000 تومان 1795000 تومان
FLORA GARDEN
maniaparvaz
ALL
8585000 تومان 11695000 تومان 5465000 تومان 1795000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
9495000 تومان 13795000 تومان 5895000 تومان 1795000 تومان
10375000 تومان 14395000 تومان 6360000 تومان 1795000 تومان
11095000 تومان 15465000 تومان 6695000 تومان 1795000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5035000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6865000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3855000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9335000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7365000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9875000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5285000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8585000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات