1. پاسپورت مسافر با حداقل 7 ماه اعتبار

2. دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک

3. مدارک شغلی پیرینت 3 ماهه حساب یا گواهی سپرده مسافر با مهر بانک

4. کپی صفحه اول و دوم شناسنامه مسافر

لازم به ذکر است هیچ یک از مدارک فوق نیاز به ترجمه ندارد.

مدارک جهت اخذ ویزای ویتنام