1. پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

2. یک قطعه عکس و مشخصات فردی

ویزا توریستی بصورت 15 روزه و 30 روز اقامت صادر می شود.

ویزا تجاری به صورت 30 روزه می باشد و از تاریخ درخواست مسافر شروع می شود.

مدارک مورد نیازجهت اخذ ویزای قرقیزستان