مدارک مورد نیاز جهت درخواست روادید تجاری

1- دعوتنامه که می بایست طبق نمونه موجود در ضمیمه، توسط یک شرکت ایتالیایی و بر روی سرربرگ شرکت تکمیل گشته و به همراه گواهی عضویت در اتاق بازرگانی یا گوامی ثبت شرکتها ارائه گردد.

2- اصل معرفی نامه از سوی شرکت یا سازمان ایرانی مربوطه بر روی سربرگ سازمان یا شرکت، جهت معرفی فرد متقاضی . معرفی نامبرده می بایست حاوی مطالب ذیل باشد:

- اطلاعات شناسنامه ای فرد متضاضی ( نام، نام خانواد گی، محل و تاریخ تولد) ;

- مشخصات گذرنامه (شماره گذرنامه ، محل و تاریخ صدور، تاریخ انقضا);

- سمت فرد متقاضی در شرکت یا سازمان مربوطه ;

- توضیح مختصر پیرامون ارتباطات تجار با شرکت ایتالیایی دعوت کننده;

- مدت زمان سفر فرد متضاضی;

- اظهار شرکت مبنی بر تقبل هزینه های سفر و اقامت فرد متقاضی در ایتالیا;

3- مدارکی مبنی بر صحت وجود مراودات تجار با شرکت ایتالیایی ( گشایش اعتبارنامه، پروفورما، پیشنهاد قیمت، قرارداد، غیره

4- اصل و کپی شناسنامه معتبر متقاضی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی

5- مدارکی مبنی بر موجودیت و فعالیت شرکت ایرانی به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی. در این راستا، با توجه به نوع شرکت، گواهی های ذیل مورد قبول خواهند بود:

- آخرین روزنامه رسمی (که از تاریخ صدورش بیش از سه سال نگذشته باشد)حاوی اطلاعات مربوط به تاسیس و ثبت شرکت و مشخصات فرد متقاضی . در صورتیکه از تاریخ صدور روزنامه رسمی بیش از سه سال گذشته باشد، فرد متضاضی می بایست آخرین روزنامه رسمی را نیز (با تاریخ صدور کمتر از سه سال) حاوی تغییرات احتمالی مربوط به تاسیس شرکت و یا یک گواهی از سازمان ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت، حتی ا گر تغییراتش به ثبت نرسیده باشند، ارائه نماید;

یا :

- جواز کسب معتبر صادره از شهرداری محل سکونت به همراه آخرین پرداخت مالیاتی ;

یا:

- کارت بازرگانی معتبر به همراه رسید آخرین پرداخت مالیات;

6- در صورتیکه نام فرد متقاضی در روزنامه رسمی ثبت نشده باشد و یا صاحب جواز کسب یا کارت بازرگانی ارائه شده، نباشد و تنها در سمت کارمند شرکت یا سازمان مربوطه مشغول به کار باشد، باید مدارک ذیل را نیز به همراه ترجمه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی، ارائه دهد:

- معرفی نامه شرکت بیانگر ارتباط کار و سمت فرد متقاضی;

- لیست واریز حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مربوط به شش ماه آخر و یا کارت پرسنلی فرد متقاضی نزد یک سازمان دولتی یا نیمه دولتی (بدون ترجمه) ;

7- در صورتیکه فرد متقاضی سفر به ایتالیا دارای شغل آزاد باشد می بایست اصل و کپی مدارک مالی خود را نیز ارائه دهد:

- کارکرد سه ماه آخر حساب جاری بانکی با مهر و امضا بانک و یا کارت اعتباری شخصی بین المللی ( مانند: Visa ،Mastercard ،Express American );

8- بلیط یا رزرو بلیط رفت و بر گشت هواپیما.

9- بیمه مسافرتی برای کل مدت زمان اقامت فرد متقاضی در حوزه شنگن .

عدم ارائه حتی یکی از مدارک مذکور موجب رد درخواست صدور روادید می گردد.

بخش صدور روادید این حق را برای خود قائل میشود تا در صورت نیاز، مدارک تکمیلی دیگر را جهت بررسی هرچهه بهتر از متقاضی ،پرونده درخواست نماید. کلیه مدارک فوق می بایست در هنگام مراجعه حضوری متقاضی به بخش صدور روادید این سفارت، جهت انگشت نگاری، به متصدی مربوطه تحویل داده شوند.

مانیا پرواز