1. اسکن کامل صفحه اول پاسپورت امضا شده مسافر

2. یک قطعه عکس 4x3، رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک.

3. ارسال فرم اظهارنامه امضا شده توسط مسافر. جهت امضای فرم برای کودکان، بایستی ولی ایشان که پاسپورت فرزندش را امضا نموده فرم مذکور را نیز امضا و ارسال نماید. (فرم اظهار نامه را از لینک زیر دریافت کنید.)

مدارك لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور