1. اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.

2. یک قطعه عکس(3.5×4.5) تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک.

3.تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح.

4.کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی هرکدام روی برگه جداگانه.

5.کپی صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات دارای ویزا.

6.گواهی بانکی حداقل 6 ماهه با موجودی حداقل 100.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص.

7.ارائه کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.

مدارک مستدل بر اینکه متقاضی دلایل موجهی جهت بازگشت به کشور مبداء دارد که شامل مدارک ذیل می باشد:

-اضهارنامه کارفرما،قرارداد استخدام،یا سایر مدارک، معرفی نامه که نشان می دهد متقاضی در کشور مبداء دارای شغل و یا حرفه ای بوده ، به علاوه ارائه فیش حقوقی برای حداقل یک ماه.

-مدارک مربوط به ثبت نام در موسسه آموزشی در کشور مبداء.

-مدارکی دال بر اینکه متقاضی دارای ملک و دارایی در کشور مبداء می باشد.

موارد لازم به ذکر در گواهی اشتغال به کار عبارتند از: نام و نام خانوادگی/نام شرکت یا موسسه/سمت دقیق/میزان حقوق دریافتی ماهیانه/شماره گذرنامه/مدت زمان اشتغال به کار در ان شرکت یا موسسه/مهروامضایمدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره

-بیمه سلامت / سفر بینالمللی معتبر که حداقل تا 30.000 یورو را تحت پوشش قراردهد.

-نکات مهمی که در زمان صدور چک باید رعایت گردد شامل چک باید در وجه آژانس ثبت نام کننده بدون تاریخ/بدون ذکرعنوان و درج بابت ضمانت برگشت در متن چک صادر گردد.صادرکننده ی چک باید شخصی باشد که در سفر مذکور همراه ضمانت کننده نباشد.

مدارک جهت اخذ ویزای بلغارستان