تور استانبول نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2995000 تومان 3815000 تومان 2930000 تومان 2295000 تومان
PRENS
maniaparvaz
B.B
3085000 تومان 3920000 تومان 2985000 تومان 2295000 تومان
3510000 تومان 4855000 تومان 3190000 تومان 2295000 تومان
KLASS
maniaparvaz
B.B
3555000 تومان 4960000 تومان 3245000 تومان 2295000 تومان
TITANIC BUSINESS
maniaparvaz
B.B
3710000 تومان 5270000 تومان 3400000 تومان 2295000 تومان
KAJ
maniaparvaz
B.B
3765000 تومان 5375000 تومان 3295000 تومان 2295000 تومان
LION
maniaparvaz
B.B
4025000 تومان 5895000 تومان 3345000 تومان 2295000 تومان
LA MARTIN
maniaparvaz
B.B
4025000 تومان 5895000 تومان 3450000 تومان 2295000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
4125000 تومان 5895000 تومان 3345000 تومان 2295000 تومان
4230000 تومان 6310000 تومان 3450000 تومان 2295000 تومان
4335000 تومان 6520000 تومان 3610000 تومان 2295000 تومان
4545000 تومان 6935000 تومان 3710000 تومان 2295000 تومان
4230000 تومان 6310000 تومان 3660000 تومان 2295000 تومان
4610000 تومان 7070000 تومان 3770000 تومان 2295000 تومان
4610000 تومان 7070000 تومان 3770000 تومان 2295000 تومان
TITANIC CITY
maniaparvaz
B.B
4910000 تومان 7670000 تومان 3950000 تومان 2295000 تومان
5810000 تومان 9470000 تومان 4250000 تومان 2295000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3815000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3085000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2985000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4855000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3555000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3765000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4025000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4025000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4125000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4335000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6935000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات