021 - 41691

تور استانبول نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
KAYA FINDIKZADEH
maniaparvaz
B.B
2065000 تومان 2585000 تومان 2035000 تومان 1800000 تومان
SABENA
maniaparvaz
B.B
2090000 تومان 2510000 تومان 1980000 تومان 1800000 تومان
PELICAN
maniaparvaz
B.B
2120000 تومان 2695000 تومان 2115000 تومان 1800000 تومان
GRAND UNAL
maniaparvaz
B.B
2310000 تومان 2915000 تومان 2035000 تومان 1800000 تومان
BADE SISLI
maniaparvaz
B.B
2395000 تومان 3080000 تومان 2035000 تومان 1800000 تومان
NOVA PLAZA
maniaparvaz
B.B
2570000 تومان 3610000 تومان 2335000 تومان 1800000 تومان
NOVA PARK
maniaparvaz
B.B
2570000 تومان 3610000 تومان 2335000 تومان 1800000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
maniaparvaz
B.B
2585000 تومان 3630000 تومان 2145000 تومان 1800000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
2615000 تومان 3685000 تومان 2310000 تومان 1800000 تومان
BVS
maniaparvaz
B.B
2780000 تومان 3960000 تومان 2285000 تومان 1800000 تومان
RIVA
maniaparvaz
B.B
2810000 تومان 4080000 تومان 2370000 تومان 1800000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
2945000 تومان 4285000 تومان 2400000 تومان 1800000 تومان
MERCURE
maniaparvaz
B.B
3085000 تومان 4625000 تومان 2400000 تومان 1800000 تومان
HOLIDAY INN SISLI
maniaparvaz
B.B
3015000 تومان 4490000 تومان 2510000 تومان 1800000 تومان
FRASER PLACE ANTHILL
maniaparvaz
B.B
3185000 تومان 4830000 تومان
TITANIC CITY
maniaparvaz
B.B
3220000 تومان 4560000 تومان 2470000 تومان 1800000 تومان
CVK PARK BOSPHORUS
maniaparvaz
B.B
3870000 تومان 6060000 تومان 2740000 تومان 1800000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2065000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2585000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2510000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2115000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2915000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2585000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2615000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3685000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2285000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3085000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4625000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3015000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات