021 - 41691

تور بانکوک-پوکت نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
FORUM PARK
maniaparvaz
B.B
ِDAYS INN
maniaparvaz
B.B
5395000 تومان 5995000 تومان 5395000 تومان 4995000 تومان
h.Residence
maniaparvaz
B.B
Ashlee plaza
maniaparvaz
B.B
5595000 تومان 6695000 تومان 5695000 تومان 5095000 تومان
Astera sathorn
maniaparvaz
B.B
َََ Ashlee Plaza
maniaparvaz
B.B
5595000 تومان 6695000 تومان 5695000 تومان 5095000 تومان
Ibis Satron
maniaparvaz
B.B
Ibis Patong
maniaparvaz
B.B
5895000 تومان 6895000 تومان 5195000 تومان
Eastin BKK
maniaparvaz
B.B
Royal Paradise
maniaparvaz
B.B
5895000 تومان 6895000 تومان 5795000 تومان 5195000 تومان
Eastin Makkasan
maniaparvaz
B.B
Royal Paradise
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 7395000 تومان 5895000 تومان 5295000 تومان
Indra Regent
maniaparvaz
B.B
Ashlee Plaza
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 7395000 تومان 5895000 تومان 5295000 تومان
Mandarin Centerpoint
maniaparvaz
B.B
Ashlee Height
maniaparvaz
B.B
5995000 تومان 7395000 تومان 5895000 تومان 5295000 تومان
Montien Riverside
maniaparvaz
B.B
Holiday Inn Express
maniaparvaz
B.B
6195000 تومان 7495000 تومان 5995000 تومان 5295000 تومان
Mercure
maniaparvaz
B.B
Holiday Inn Express
maniaparvaz
B.B
6195000 تومان 7495000 تومان 5995000 تومان 5395000 تومان
Asia Bangkok
maniaparvaz
B.B
Duangit Resort &Spa
maniaparvaz
B.B
6295000 تومان 7695000 تومان 6095000 تومان 5295000 تومان
Mandarin Center Point
maniaparvaz
B.B
Patong Merline
maniaparvaz
B.B
6495000 تومان 8095000 تومان 6295000 تومان 5395000 تومان
Mandarin Center Point
maniaparvaz
B.B
Duangit Resort & Spa
maniaparvaz
B.B
6495000 تومان 8195000 تومان 6295000 تومان 5395000 تومان
Ramada Plaza
maniaparvaz
B.B
Swissotel Patong
maniaparvaz
B.B
6495000 تومان 8195000 تومان 6295000 تومان 5395000 تومان
Pullman G
maniaparvaz
B.B
Fisherman Harbour
maniaparvaz
B.B
6595000 تومان 8295000 تومان 6395000 تومان 5495000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5095000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات