تور بانکوک-پوکت نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
310 دلار 450 ريال 210 دلار
335 دلار 510 دلار 315 دلار 220 دلار
375 دلار 585 دلار 355 دلار 235 دلار
440 دلار 715 دلار 410 دلار 255 دلار
480 دلار 795 دلار 450 دلار 270 دلار
590 دلار 1005 دلار 540 دلار 320 دلار
700 دلار 1225 دلار 645 دلار 355 دلار
870 دلار 1565 دلار 800 دلار 415 دلار
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
310 دلار
نرخ اتاق یک تخته
450 ريال
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
210 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
335 دلار
نرخ اتاق یک تخته
510 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
315 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
220 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
375 دلار
نرخ اتاق یک تخته
585 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
355 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
235 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
440 دلار
نرخ اتاق یک تخته
715 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
410 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
255 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
480 دلار
نرخ اتاق یک تخته
795 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
450 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
270 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
590 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1005 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
540 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
320 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
700 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1225 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
645 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
355 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
870 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1565 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
800 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
415 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات