تور مالزی نوروز 97

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Grand Season
maniaparvaz
B.B
4795000 تومان 5695000 تومان 4695000 تومان 4345000 تومان
Royal Chunal Buit
maniaparvaz
B.B
4845000 تومان 5895000 تومان 479500 تومان 4395000 تومان
Foruma
maniaparvaz
B.B
4895000 تومان 5995000 تومان 4845000 تومان 4395000 تومان
Federal
maniaparvaz
B.B
4995000 تومان 6195000 تومان 4895000 تومان 445000 تومان
Novotel
maniaparvaz
B.B
4995000 تومان 6295000 تومان 4895000 تومان 445000 تومان
Pacific Regency
maniaparvaz
B.B
5095000 تومان 6395000 تومان 4995000 تومان 4495000 تومان
Corus
maniaparvaz
B.B
5145000 تومان 6445000 تومان 5095000 تومان 4495000 تومان
Concord
maniaparvaz
B.B
5195000 تومان 6495000 تومان 5095000 تومان 4495000 تومان
Dorsett Regency
maniaparvaz
B.B
5195000 تومان 6495000 تومان 5095000 تومان 4495000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4345000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
479500 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4395000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
445000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
445000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات