تور مالزی 6 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ANCASSA
maniaparvaz
B.B
1850000 تومان 2060000 تومان 1810000 تومان 1750000 تومان
Mayatower
maniaparvaz
B.B
1990000 تومان 2190000 تومان 1960000 تومان 1750000 تومان
GRAND SEASON
maniaparvaz
B.B
2100000 تومان 2420000 تومان 2070000 تومان 1800000 تومان
ROYAL INTANG
maniaparvaz
B.B
2180000 تومان 2590000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
SUNWAY PUTRA
maniaparvaz
B.B
2250000 تومان 2650000 تومان 2190000 تومان 1800000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
2295000 تومان 2800000 تومان 2250000 تومان 1800000 تومان
CORUS
maniaparvaz
B.B
2330000 تومان 2940000 تومان 2270000 تومان 1800000 تومان
CONCORD
maniaparvaz
B.B
2370000 تومان 2970000 تومان 2300000 تومان 1800000 تومان
BERJAYA TIMES SQUAR
maniaparvaz
B.B
2450000 تومان 3050000 تومان 2360000 تومان 1900000 تومان
MAYA
maniaparvaz
B.B
2470000 تومان 3150000 تومان 2400000 تومان 1900000 تومان
ISTANA
maniaparvaz
B.B
2470000 تومان 3150000 تومان 2400000 تومان 1900000 تومان
ROYAL CHULAN
maniaparvaz
B.B
2550000 تومان 3260000 تومان 2450000 تومان 190000 تومان
DORSETT RESIDENCES
maniaparvaz
B.B
2490000 تومان 3190000 تومان 2420000 تومان 1900000 تومان
SHERATON
maniaparvaz
B.B
2670000 تومان 3550000 تومان 2590000 تومان 1900000 تومان
GRAND ,MILLENEUM
maniaparvaz
B.B
2710000 تومان 3620000 تومان 2620000 تومان 1950000 تومان
JW MARIOTT
maniaparvaz
B.B
3340000 تومان 4870000 تومان 3190000 تومان 2150000 تومان
SHANGRILA
maniaparvaz
B.B
3450000 تومان 5060000 تومان 3260000 تومان 2150000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات