تور صربستان 4 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ROYAL INN
maniaparvaz
B.B
2995000 تومان 3850000 تومان 2995000 تومان 2190000 تومان
STERLING HOTEL BELGERADE
maniaparvaz
B.B
3230000 تومان 3850000 تومان 2995000 تومان 2190000 تومان
ZIRA
maniaparvaz
B.B
3490000 تومان 4330000 تومان 3490000 تومان 2190000 تومان
MERCURE BELGRADE
maniaparvaz
B.B
3620000 تومان 4670000 تومان 3600000 تومان 2190000 تومان
MOSKVA
maniaparvaz
B.B
4050000 تومان 5400000 تومان 4050000 تومان 2190000 تومان
CROWN PLAZA
maniaparvaz
B.B
4070000 تومان 5170000 تومان 3990000 تومان 2190000 تومان
SAINT TEN
maniaparvaz
B.B
4390000 تومان 5495000 تومان 4160000 تومان 2190000 تومان
4560000 تومان 5930000 تومان 4460000 تومان 2190000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات