تور بالی نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5890000 تومان 7490000 تومان 4710000 تومان 3900000 تومان
6590000 تومان 9190000 تومان 4730000 تومان 3920000 تومان
6990000 تومان 9990000 تومان 4080000 تومان
AYODYA
maniaparvaz
B.B
7090000 تومان 9890000 تومان 4980000 تومان 4060000 تومان
7190000 تومان 10390000 تومان 5450000 تومان 4190000 تومان
SHERATON
maniaparvaz
B.B
7890000 تومان 11890000 تومان 4750000 تومان 4030000 تومان
CONRAD
maniaparvaz
B.B
7890000 تومان 11890000 تومان 4750000 تومان 3970000 تومان
8390000 تومان 12990000 تومان 5880000 تومان 4060000 تومان
SOFITEL
maniaparvaz
B.B
8690000 تومان 11590000 تومان 4930000 تومان 4150000 تومان
RIMBA
maniaparvaz
B.B
9490000 تومان 14590000 تومان 5410000 تومان 4620000 تومان
DOUBLE SIX
maniaparvaz
B.B
10490000 تومان 16590000 تومان 6910000 تومان 4870000 تومان
AYANA
maniaparvaz
B.B
11300000 تومان 18290000 تومان 5410000 تومان 4350000 تومان
12700000 تومان 21290000 تومان 7530000 تومان 6900000 تومان
BVLGARI
maniaparvaz
B.B
25050000 تومان 44330000 تومان 11780000 تومان 8340000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4060000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
25050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
44330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8340000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات