021 - 41691

تور استانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1750000 تومان 2350000 تومان 1290000 تومان 995000 تومان
1790000 تومان 2090000 تومان 1290000 تومان 995000 تومان
PELICAN
maniaparvaz
B.B
1850000 تومان 2390000 تومان 1390000 تومان 995000 تومان
SULTAN
maniaparvaz
B.B
1950000 تومان 2290000 تومان 1750000 تومان 995000 تومان
BLUE WAY CITY
maniaparvaz
B.B
1995000 تومان 2690000 تومان 1590000 تومان 995000 تومان
2090000 تومان 2890000 تومان 1390000 تومان 995000 تومان
MARINEM
maniaparvaz
B.B
2090000 تومان 2590000 تومان 1450000 تومان 995000 تومان
THE PEAK
maniaparvaz
B.B
2120000 تومان 2950000 تومان 1490000 تومان 995000 تومان
2250000 تومان 2995000 تومان 1495000 تومان 995000 تومان
INNTEL
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 3490000 تومان 1550000 تومان 995000 تومان
NOVA PARK
maniaparvaz
B.B
2190000 تومان 3100000 تومان 2190000 تومان 995000 تومان
RIVA
maniaparvaz
B.B
2290000 تومان 3290000 تومان 1690000 تومان 995000 تومان
2550000 تومان 3790000 تومان 1790000 تومان 995000 تومان
SURMELI
maniaparvaz
B.B
2490000 تومان 3690000 تومان 1790000 تومان 995000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات