021 - 41691

تور استانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GRAND MILAN
maniaparvaz
B.B
2110000 تومان 2310000 تومان 2020000 تومان 1800000 تومان
SULTAN
maniaparvaz
B.B
2180000 تومان 2430000 تومان 2020000 تومان 1800000 تومان
GOLDEN HILL
maniaparvaz
B.B
2250000 تومان 2540000 تومان 2040000 تومان 1800000 تومان
CUMBALI PLAZA
maniaparvaz
B.B
2270000 تومان 2650000 تومان 2070000 تومان 1800000 تومان
WHITE MONARC
maniaparvaz
B.B
2270000 تومان 2650000 تومان 2090000 تومان 1800000 تومان
BLUWAY HISTORY
maniaparvaz
B.B
2310000 تومان 2760000 تومان 2070000 تومان 1800000 تومان
FERONIYA
maniaparvaz
B.B
2380000 تومان 2940000 تومان 2290000 تومان 1800000 تومان
TEH PEAK HOTEL
maniaparvaz
B.B
2380000 تومان 2880000 تومان 2160000 تومان 1800000 تومان
ICON
maniaparvaz
B.B
2430000 تومان 2990000 تومان 2130000 تومان 1800000 تومان
KONAK
maniaparvaz
B.B
2430000 تومان 3020000 تومان 2130000 تومان 1800000 تومان
NAZCITY
maniaparvaz
B.B
2460000 تومان 3020000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
CRYSTAL
maniaparvaz
B.B
2460000 تومان 3040000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
BEST WETWRN ERESIN
maniaparvaz
B.B
2480000 تومان 3120000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
AVANGARDE TAKSIM
maniaparvaz
B.B
2510000 تومان 3150000 تومان 2150000 تومان 1800000 تومان
TAKSIM GONEN
maniaparvaz
B.B
2560000 تومان 3150000 تومان 2200000 تومان 1800000 تومان
GOLDEN AGE 1
maniaparvaz
B.B
2580000 تومان 3150000 تومان 2200000 تومان 1800000 تومان
MERSURE TAKSIM
maniaparvaz
B.B
2610000 تومان 3400000 تومان 2480000 تومان 1800000 تومان
LAZZONI
maniaparvaz
B.B
2610000 تومان 3350000 تومان 2280000 تومان 1800000 تومان
RENAISSANCE BOSPHORUS
maniaparvaz
B.B
2690000 تومان 3530000 تومان 2330000 تومان 1800000 تومان
HILTON BOMONTI
maniaparvaz
B.B
2710000 تومان 3580000 تومان 2280000 تومان 1800000 تومان
GRAND CEVAHIR
maniaparvaz
B.B
2720000 تومان 3350000 تومان 2380000 تومان 1800000 تومان
LARES PARK
maniaparvaz
B.B
2760000 تومان 3400000 تومان 2300000 تومان 1800000 تومان
POINT TAKSIM
maniaparvaz
B.B
2810000 تومان 3810000 تومان 2330000 تومان 1800000 تومان
ELITE WORLD
maniaparvaz
B.B
2840000 تومان 3810000 تومان 2330000 تومان 1800000 تومان
THE MARMARA
maniaparvaz
B.B
3150000 تومان 4420000 تومان 1800000 تومان
SWIIS
maniaparvaz
B.B
3200000 تومان 4620000 تومان 2710000 تومان 1800000 تومان
CONRAD
maniaparvaz
B.B
3270000 تومان 4680000 تومان 256000 تومان 1800000 تومان
DIVAN
maniaparvaz
B.B
3270000 تومان 4420000 تومان 2460000 تومان 1800000 تومان
GRAND HYATT
maniaparvaz
B.B
3300000 تومان 4750000 تومان 2560000 تومان 1800000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
256000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات