تور استانبول

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
REYDEL
maniaparvaz
B.B
1790000 تومان 2090000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
SABENA
maniaparvaz
B.B
1790000 تومان 2190000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
GRAND MILAN
maniaparvaz
B.B
1850000 تومان 2190000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
GRAND LIZA
maniaparvaz
B.B
1890000 تومان 2190000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
ALL INN
maniaparvaz
B.B
1890000 تومان 2190000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
WHITE MONARCH
maniaparvaz
B.B
1960000 تومان 2490000 تومان 1790000 تومان 1400000 تومان
CUENTO
maniaparvaz
B.B
1980000 تومان 2490000 تومان 1940000 تومان 1400000 تومان
1980000 تومان 2490000 تومان 1940000 تومان 1400000 تومان
DORA
maniaparvaz
B.B
1990000 تومان 2690000 تومان 1930000 تومان 1400000 تومان
THE BIANCHO
maniaparvaz
B.B
2160000 تومان 2890000 تومان 2000000 تومان 1400000 تومان
LION
maniaparvaz
B.B
2130000 تومان 2990000 تومان 1990000 تومان 1400000 تومان
MARBEL
maniaparvaz
B.B
2190000 تومان 2890000 تومان 2000000 تومان 1400000 تومان
GOLDEN AGE
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 3090000 تومان 2190000 تومان 1400000 تومان
GRAND OZTANIK
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 3090000 تومان 2190000 تومان 1400000 تومان
GREEN PARK
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 3090000 تومان 2190000 تومان 1400000 تومان
RAMADA MERTER
maniaparvaz
B.B
2230000 تومان 2990000 تومان 2090000 تومان 1400000 تومان
SURMELI
maniaparvaz
B.B
2390000 تومان 3290000 تومان 2300000 تومان 1400000 تومان
TITANIC BUSSINESS
maniaparvaz
B.B
2450000 تومان 3390000 تومان 2190000 تومان 1400000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات