تور ارمنستان با پرواز آتلانتیس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NUR
maniaparvaz
B.B
1820000 تومان 2130000 تومان 1620000 تومان 1250000 تومان
BAXOS
maniaparvaz
B.B
1930000 تومان 2280000 تومان 1680000 تومان 1250000 تومان
SILACHI
maniaparvaz
B.B
2000000 تومان 2450000 تومان 1650000 تومان 1250000 تومان
GRANADA
maniaparvaz
B.B
2070000 تومان 2500000 تومان 2070000 تومان 1250000 تومان
2350000 تومان 3050000 تومان 1890000 تومان 1250000 تومان
NORK RESIDENC
maniaparvaz
B.B
2270000 تومان 2650000 تومان 2270000 تومان 1250000 تومان
ANI PLAZA
maniaparvaz
B.B
2300000 تومان 3050000 تومان 1900000 تومان 1250000 تومان
NOR DZORABERT
maniaparvaz
B.B
2230000 تومان 2583000 تومان 2180000 تومان 1550000 تومان
ARMENIAN ROYAL
maniaparvaz
B.B
2400000 تومان 2870000 تومان 2400000 تومان 1550000 تومان
EREBUNI
maniaparvaz
B.B
2500000 تومان 3120000 تومان 2500000 تومان 1550000 تومان
AVIATRANS
maniaparvaz
B.B
2550000 تومان 3190000 تومان 2550000 تومان 1550000 تومان
ARARAT
maniaparvaz
B.B
2570000 تومان 3300000 تومان 2570000 تومان 1550000 تومان
METROPL
maniaparvaz
B.B
2290000 تومان 2950000 تومان 2200000 تومان 1550000 تومان
NOVA
maniaparvaz
B.B
2650000 تومان 3400000 تومان 2650000 تومان 1550000 تومان
2850000 تومان 3550000 تومان 2850000 تومان 1550000 تومان
PARIS
maniaparvaz
B.B
2950000 تومان 4200000 تومان 2950000 تومان 1550000 تومان
REPUBLICA
maniaparvaz
B.B
3050000 تومان 4000000 تومان 1550000 تومان
NATIONAL
maniaparvaz
B.B
3370000 تومان 4720000 تومان 3370000 تومان 1550000 تومان
3500000 تومان 4600000 تومان 3500000 تومان 1550000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2583000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات