021 - 41691

تور آنتالیا پرواز ترک

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3250000 تومان 3590000 تومان 2890000 تومان 2690000 تومان
3490000 تومان 3950000 تومان 2990000 تومان 2690000 تومان
4090000 تومان 5190000 تومان 3270000 تومان 2690000 تومان
ORANG COUNTY
maniaparvaz
U.ALL
4490000 تومان 5390000 تومان 3490000 تومان 2690000 تومان
RAMADA PLAZA
maniaparvaz
U.ALL
4650000 تومان 6700000 تومان 3550000 تومان 2690000 تومان
4790000 تومان 5990000 تومان 3690000 تومان 2690000 تومان
4990000 تومان 6190000 تومان 3790000 تومان 2690000 تومان
KAYA BELEK
maniaparvaz
U.ALL
5490000 تومان 6990000 تومان 3990000 تومان 2690000 تومان
5500000 تومان 7000000 تومان 4090000 تومان 2690000 تومان
5690000 تومان 7290000 تومان 4090000 تومان 2690000 تومان
BAIA HOTEL
maniaparvaz
U.ALL
5690000 تومان 7290000 تومان 4150000 تومان 2690000 تومان
ELA QUALITY
maniaparvaz
U.ALL
5990000 تومان 7690000 تومان 4290000 تومان 2690000 تومان
DELPHIN DIVA
maniaparvaz
U.ALL
5990000 تومان 7775000 تومان 4310000 تومان 2690000 تومان
PAPILLON AYSCHA
maniaparvaz
U.ALL
6300000 تومان 9365000 تومان 43950000 تومان 2690000 تومان
6320000 تومان 8200000 تومان 4445000 تومان 2690000 تومان
SPICE HOTEL
maniaparvaz
U.ALL
6340000 تومان 8230000 تومان 4450000 تومان 2690000 تومان
6490000 تومان 9245000 تومان 4520000 تومان 2690000 تومان
66750000 تومان 8740000 تومان 4600000 تومان 2690000 تومان
6710000 تومان 8795000 تومان 4640000 تومان 2690000 تومان
GLORIA VERDE
maniaparvaz
U.ALL
6950000 تومان 9145000 تومان 4745000 تومان 2690000 تومان
VOYAGE BELEK
maniaparvaz
U.ALL
7130000 تومان 9415000 تومان 4840000 تومان 2690000 تومان
7240000 تومان 9580000 تومان 4890000 تومان 2690000 تومان
ADAM & EVE
maniaparvaz
U.ALL
7275000 تومان 9640000 تومان 2690000 تومان
BELLIS DELUX
maniaparvaz
U.ALL
7275000 تومان 9640000 تومان 4910000 تومان 2690000 تومان
GLORIA GOLF
maniaparvaz
U.ALL
7390000 تومان 9810000 تومان 4970000 تومان 2690000 تومان
7390000 تومان 9810000 تومان 4970000 تومان 2690000 تومان
8375000 تومان 11270000 تومان 5460000 تومان 2690000 تومان
8375000 تومان 11675000 تومان 5590000 تومان 2690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7775000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9365000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
43950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
66750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9145000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9415000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7275000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7275000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11675000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات