نمونه فرم دعتنامه تجاری ضمیمه شده است.

مسافران گرامی باید توجه داشته باشند که این یک نمونه است وبرای ارائه به سفارت خانه های مختلف باید از کارشناسان مربوطه مشاوره جهت ارائه صحیح دریافت نمایند

مانیا پرواز