تور یونان-5شب آتن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PRESIDANT HOTEL
maniaparvaz
B.B
3990000 تومان 5290000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
STANLEY HOTEL
maniaparvaz
B.B
4390000 تومان 5690000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
ZAFOLIA HOTEL
maniaparvaz
B.B
4490000 تومان 5790000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
AMALIA HOTEL
maniaparvaz
B.B
4560000 تومان 5950000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
THE ATHENIAN CALLIRHOE
maniaparvaz
B.B
4590000 تومان 6090000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
ELECTRAL PALACE
maniaparvaz
B.B
4990000 تومان 6690000 تومان 3650000 تومان 2990000 تومان
RADISSON BLU PARK
maniaparvaz
B.B
4690000 تومان 6190000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
METROPLITAN HOTEL
maniaparvaz
B.B
4790000 تومان 6490000 تومان 2990000 تومان 2490000 تومان
ROYAL OLYMPIC
maniaparvaz
B.B
4890000 تومان 6590000 تومان 3650000 تومان 2990000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات