021 - 41691

تور گوا نوروزی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4695000 تومان 5995000 تومان 3995000 تومان 3495000 تومان
5195000 تومان 6295000 تومان 4095000 تومان 3495000 تومان
5395000 تومان 6995000 تومان 4195000 تومان 3495000 تومان
5395000 تومان 7295000 تومان 4195000 تومان 3495000 تومان
5695000 تومان 7195000 تومان 3495000 تومان
ITC FORTUNE REGINA
maniaparvaz
ALL
5695000 تومان 7595000 تومان 4295000 تومان 3495000 تومان
SNDALWOOD PREMIER
maniaparvaz
ALL
5895000 تومان 7695000 تومان 4395000 تومان 3495000 تومان
6295000 تومان 8995000 تومان 4595000 تومان 3495000 تومان
6595000 تومان 9295000 تومان 4645000 تومان 3495000 تومان
6695000 تومان 9595000 تومان 4695000 تومان 3495000 تومان
6795000 تومان 8995000 تومان 4795000 تومان 3495000 تومان
6895000 تومان 959500 تومان 4895000 تومان 3495000 تومان
7195000 تومان 8995000 تومان 4995000 تومان 3495000 تومان
7295000 تومان 10895000 تومان 5095000 تومان 3495000 تومان
7395000 تومان 11095000 تومان 5145000 تومان 3495000 تومان
7495000 تومان 11295000 تومان 5195000 تومان 3495000 تومان
7595000 تومان 10195000 تومان 5245000 تومان 3495000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
959500 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات