تور گوا نوروزی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ORRITEL VILLAGE
maniaparvaz
B.B
8250000 تومان 10180000 تومان 6920000 تومان 5590000 تومان
ALOR GRAND HOLIDAY
maniaparvaz
B.B
8390000 تومان 10460000 تومان 6990000 تومان 5590000 تومان
RIO BOUTIQUE
maniaparvaz
B.B
8890000 تومان 11250000 تومان 7390000 تومان 5590000 تومان
SUN VILAGE
maniaparvaz
B.B
8890000 تومان 11250000 تومان 7390000 تومان 5590000 تومان
SANDALWOOD BEACH COMPACT
maniaparvaz
B.B
9170000 تومان 11970000 تومان 5590000 تومان
RESORT DE ALTURS
maniaparvaz
B.B
9680000 تومان 13040000 تومان 7740000 تومان 5590000 تومان
CHANCES RESORT
maniaparvaz
B.B
10060000 تومان 13780000 تومان 7870000 تومان 5590000 تومان
SANDALWOOD BEACH PREMIER
maniaparvaz
B.B
10100000 تومان 13890000 تومان 7870000 تومان 5590000 تومان
FORTUNE MIRAMAR
maniaparvaz
B.B
10890000 تومان 15470000 تومان 8350000 تومان 5590000 تومان
SUN VILLAGE
maniaparvaz
ALL
11250000 تومان 14330000 تومان 8490000 تومان 5590000 تومان
PARK REGISNGOA
maniaparvaz
B.B
11460000 تومان 16610000 تومان 8830000 تومان 5590000 تومان
HARD ROCK
maniaparvaz
B.B
11750000 تومان 15830000 تومان 9170000 تومان 5590000 تومان
SANDALWOOD BEACH COMPACT
maniaparvaz
ALL
11750000 تومان 15750000 تومان 5590000 تومان
SANDALWOOD BEACH PREMIER
maniaparvaz
ALL
12390000 تومان 17040000 تومان 9100000 تومان 5590000 تومان
FORTUNE MIRAMAR
maniaparvaz
ALL
12470000 تومان 18620000 تومان 9170000 تومان 5590000 تومان
RESORT RIO
maniaparvaz
B.B
12750000 تومان 17390000 تومان 9170000 تومان 5590000 تومان
RADISSON BLUE
maniaparvaz
B.B
12820000 تومان 19330000 تومان 9300000 تومان 5590000 تومان
CHANCES RESORT
maniaparvaz
ALL
13020000 تومان 19740000 تومان 9440000 تومان 5590000 تومان
CIDADE DE GOA
maniaparvaz
B.B
13180000 تومان 18400000 تومان 9720000 تومان 5590000 تومان
THE ZURI WHITE SANDS
maniaparvaz
B.B
14610000 تومان 19120000 تومان 10190000 تومان 5590000 تومان
HARD ROCK
maniaparvaz
ALL
15470000 تومان 21900000 تومان 14690000 تومان 5590000 تومان
GRAND HYAAT
maniaparvaz
B.B
15830000 تومان 25340000 تومان 10880000 تومان 5590000 تومان
CIDADE DE GOA
maniaparvaz
ALL
16100000 تومان 23400000 تومان 10800000 تومان 5590000 تومان
RESORT RIO
maniaparvaz
ALL
16250000 تومان 23620000 تومان 10940000 تومان 5590000 تومان
HOLIDAY INN RESORT GOA
maniaparvaz
ALL
17830000 تومان 29250000 تومان 11970000 تومان 5590000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
12390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
12470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
13020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
15470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
16100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
16250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
17830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات