تور گرجستان نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ELLEGANCE
maniaparvaz
B.B
2990000 تومان 3390000 تومان 2890000 تومان 2590000 تومان
MARSEL
maniaparvaz
B.B
2990000 تومان 3390000 تومان 2890000 تومان 2590000 تومان
KAVEL
maniaparvaz
B.B
3055000 تومان 3530000 تومان 2995000 تومان 2590000 تومان
NIRVANA
maniaparvaz
B.B
3100000 تومان 3640000 تومان 2960000 تومان 2590000 تومان
DEJAVU
maniaparvaz
B.B
3190000 تومان 3790000 تومان 2910000 تومان 2590000 تومان
GRAND GMP
maniaparvaz
B.B
3290000 تومان 3990000 تومان 2990000 تومان 2590000 تومان
GURU
maniaparvaz
B.B
3290000 تومان 3990000 تومان 2990000 تومان 2590000 تومان
DIADEMA
maniaparvaz
B.B
3350000 تومان 4090000 تومان 2990000 تومان 2590000 تومان
DAHLIA
maniaparvaz
B.B
3590000 تومان 4590000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان
TOSCANO
maniaparvaz
B.B
3690000 تومان 4790000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان
BETLEM
maniaparvaz
B.B
3750000 تومان 4900000 تومان 3390000 تومان 2590000 تومان
ART CLOUDE MOENT
maniaparvaz
B.B
3890000 تومان 4900000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان
GREMI
maniaparvaz
B.B
3950000 تومان 5290000 تومان 3150000 تومان 2590000 تومان
GOLD STAR
maniaparvaz
B.B
4050000 تومان 5450000 تومان 3650000 تومان 2590000 تومان
AMBASSADORI
maniaparvaz
B.B
570000 تومان 8800000 تومان 2590000 تومان
PREFRENCE
maniaparvaz
B.B
5990000 تومان 9350000 تومان 4950000 تومان 2590000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3055000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات