021 - 41691

تور گرجستان نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PARIS HOTEL
maniaparvaz
B.B
1580000 تومان 1880000 تومان 1440000 تومان 1250000 تومان
ROYAL LUX
maniaparvaz
B.B
1580000 تومان 1880000 تومان 1430000 تومان 1250000 تومان
LUXINN
maniaparvaz
B.B
1630000 تومان 2000000 تومان 1500000 تومان 1250000 تومان
GEREMI
maniaparvaz
B.B
1820000 تومان 2380000 تومان 1550000 تومان 1250000 تومان
1940000 تومان 2630000 تومان 1610000 تومان 1250000 تومان
1990000 تومان 2750000 تومان 170000 تومان 1250000 تومان
1990000 تومان 2750000 تومان 1700000 تومان 1250000 تومان
IVERIA INN
maniaparvaz
B.B
2180000 تومان 2850000 تومان 1860000 تومان 1350000 تومان
URBAN BOUTIQUE
maniaparvaz
B.B
2080000 تومان 2750000 تومان 1760000 تومان 1250000 تومان
PRIMAVERA
maniaparvaz
B.B
2130000 تومان 3000000 تومان 2000000 تومان 1250000 تومان
VEDIZISI
maniaparvaz
B.B
2200000 تومان 3000000 تومان 1760000 تومان 1250000 تومان
DOLABAURI
maniaparvaz
B.B
2200000 تومان 3130000 تومان 1670000 تومان 1250000 تومان
BELTEM
maniaparvaz
H.B
2250000 تومان 3250000 تومان 1850000 تومان 1250000 تومان
AMERI PLAZA
maniaparvaz
B.B
2300000 تومان 3330000 تومان 2010000 تومان 1250000 تومان
CORAL BOTIQUE
maniaparvaz
B.B
2330000 تومان 3380000 تومان 1740000 تومان 1250000 تومان
WINE PALACE
maniaparvaz
B.B
2380000 تومان 3500000 تومان 1800000 تومان 1250000 تومان
ASTORIA TIBLISI
maniaparvaz
B.B
2450000 تومان 3500000 تومان 2050000 تومان 1250000 تومان
TIBLISI INN
maniaparvaz
B.B
2500000 تومان 3750000 تومان 1910000 تومان 1250000 تومان
PREFRENCE
maniaparvaz
B.B
2500000 تومان 3750000 تومان 2150000 تومان 1250000 تومان
AMBASADORI
maniaparvaz
B.B
2700000 تومان 4130000 تومان 1250000 تومان
HOLIDAY INN
maniaparvaz
B.B
3580000 تومان 5900000 تومان 3350000 تومان 1250000 تومان
BILTMORE
maniaparvaz
B.B
4000000 تومان 6750000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات