تور گرجستان تفلیس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
POLO
maniaparvaz
B.B
1795000 تومان 2095000 تومان 1395000 تومان 1195000 تومان
PRIMAVERA
maniaparvaz
B.B
2095000 تومان 2595000 تومان 1495000 تومان 1195000 تومان
2095000 تومان 2699000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان
GNG
maniaparvaz
B.B
2195000 تومان 2895000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان
SM TRAVEL HOTEL
maniaparvaz
B.B
2295000 تومان 3095000 تومان 1695000 تومان 1195000 تومان
NEW PALACE SHARDEN
maniaparvaz
B.B
2395000 تومان 3295000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
VOYAGER
maniaparvaz
B.B
2495000 تومان 3495000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
2695000 تومان 3795000 تومان 1795000 تومان 1195000 تومان
L PLAZA
maniaparvaz
B.B
2695000 تومان 3795000 تومان 1895000 تومان 1195000 تومان
KMM
maniaparvaz
B.B
2695000 تومان 3795000 تومان 1895000 تومان 1195000 تومان
2795000 تومان 3795000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
VEDZISI
maniaparvaz
B.B
2795000 تومان 3795000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
2795000 تومان 4095000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
2895000 تومان 4295000 تومان 1995000 تومان 1195000 تومان
CRON PALACE
maniaparvaz
B.B
2895000 تومان 4395000 تومان 2095000 تومان 1195000 تومان
BRIDGE BOUTIQE HOTEL
maniaparvaz
B.B
3095000 تومان 4695000 تومان 2195000 تومان 1195000 تومان
3095000 تومان 4695000 تومان 2195000 تومان 1195000 تومان
3095000 تومان 4695000 تومان 2195000 تومان 1195000 تومان
3195000 تومان 4995000 تومان 2895000 تومان 1195000 تومان
3495000 تومان 5195000 تومان 2895000 تومان 1195000 تومان
GALLERY PALACE
maniaparvaz
B.B
3595000 تومان 5495000 تومان 1195000 تومان
BEST WESTERN CITY CENTER
maniaparvaz
B.B
3795000 تومان 6095000 تومان 2695000 تومان 1195000 تومان
PREFERANCE HUALLING
maniaparvaz
B.B
3895000 تومان 6395000 تومان 3495000 تومان 1195000 تومان
AMBASADORI HISTORICAL
maniaparvaz
B.B
3995000 تومان 6595000 تومان 2795000 تومان 1195000 تومان
RAMADA ENCORE
maniaparvaz
B.B
3995000 تومان 6595000 تومان 2895000 تومان 1195000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2699000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات