تور گرجستان ویژه تعطیلات

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
POLO
maniaparvaz
B.B
1250000 تومان 153000 تومان 1200000 تومان 990000 تومان
HILTOP
maniaparvaz
B.B
1250000 تومان 1530000 تومان 1200000 تومان 990000 تومان
THE.K
maniaparvaz
B.B
1300000 تومان 1600000 تومان 1180000 تومان 990000 تومان
EURASIA
maniaparvaz
B.B
1300000 تومان 1600000 تومان 1180000 تومان 990000 تومان
MARSEL
maniaparvaz
B.B
1345000 تومان 1670000 تومان 1180000 تومان 990000 تومان
1345000 تومان 1670000 تومان 1180000 تومان 990000 تومان
SKY GEORGIA
maniaparvaz
B.B
1480000 تومان 1890000 تومان 1260000 تومان 990000 تومان
1670000 تومان 2350000 تومان 1260000 تومان 990000 تومان
GREMI
maniaparvaz
B.B
1670000 تومان 2350000 تومان 1260000 تومان 990000 تومان
BIG BEGI
maniaparvaz
B.B
1640000 تومان 2295000 تومان 1315000 تومان 990000 تومان
BETLEM
maniaparvaz
B.B
1740000 تومان 2490000 تومان 1400000 تومان 990000 تومان
GNG
maniaparvaz
B.B
1740000 تومان 2490000 تومان 1400000 تومان 990000 تومان
DOLABAURI
maniaparvaz
B.B
1875000 تومان 2760000 تومان 1260000 تومان 990000 تومان
COLOMBI
maniaparvaz
B.B
1890000 تومان 2785000 تومان 1450000 تومان 990000 تومان
1890000 تومان 2785000 تومان 1450000 تومان 990000 تومان
OLD TBLISI
maniaparvaz
B.B
1940000 تومان 2895000 تومان 1400000 تومان 990000 تومان
1940000 تومان 2895000 تومان 1400000 تومان 990000 تومان
2080000 تومان 3165000 تومان 1800000 تومان 990000 تومان
2150000 تومان 3300000 تومان 1800000 تومان 990000 تومان
2215000 تومان 3440000 تومان 1800000 تومان 990000 تومان
LM CLUB
maniaparvaz
B.B
2215000 تومان 3440000 تومان 1800000 تومان 990000 تومان
2550000 تومان 4110000 تومان 2195000 تومان 990000 تومان
BILTMORE
maniaparvaz
B.B
4690000 تومان 8390000 تومان 2850000 تومان 990000 تومان
5090000 تومان 9190000 تومان 3050000 تومان 990000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
153000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1315000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1875000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2785000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3165000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2215000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات