تور گرجستان کیش ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
POLO
maniaparvaz
B.B
850000 تومان 910000 تومان 790000 تومان 750000 تومان
EURASIA
maniaparvaz
B.B
890000 تومان 1030000 تومان 820000 تومان 750000 تومان
LORDS
maniaparvaz
B.B
990000 تومان 1250000 تومان 890000 تومان 750000 تومان
GERMI
maniaparvaz
B.B
1050000 تومان 1290000 تومان 890000 تومان 750000 تومان
1350000 تومان 1990000 تومان 1250000 تومان 750000 تومان
IOTA
maniaparvaz
B.B
1750000 تومان 2990000 تومان 1700000 تومان 750000 تومان
2850000 تومان 4490000 تومان 2850000 تومان 750000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات