تور کوش آداسی ایران ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2890000 تومان 3490000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
USLAN
maniaparvaz
B.B
3390000 تومان 3990000 تومان 2890000 تومان 1590000 تومان
3990000 تومان 5090000 تومان 2990000 تومان 1590000 تومان
4490000 تومان 6090000 تومان 3190000 تومان 1590000 تومان
4990000 تومان 6590000 تومان 3290000 تومان 1590000 تومان
ADAKULE
maniaparvaz
ALL
5390000 تومان 7990000 تومان 3590000 تومان 1590000 تومان
FANTASIA
maniaparvaz
ALL
5990000 تومان 8290000 تومان 3890000 تومان 1590000 تومان
6090000 تومان 8290000 تومان 3890000 تومان 1590000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
6290000 تومان 8790000 تومان 3890000 تومان 1590000 تومان
7090000 تومان 9790000 تومان 4190000 تومان 1590000 تومان
7390000 تومان 10290000 تومان 4290000 تومان 1590000 تومان
7590000 تومان 10990000 تومان 4390000 تومان 1590000 تومان
7690000 تومان 11390000 تومان 4490000 تومان 1590000 تومان
7990000 تومان 12290000 تومان 4690000 تومان 1590000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
8290000 تومان 11990000 تومان 4790000 تومان 1590000 تومان
8590000 تومان 12990000 تومان 4890000 تومان 1590000 تومان
9590000 تومان 13690000 تومان 5390000 تومان 1590000 تومان
SUNIS EFES
maniaparvaz
U.ALL
10990000 تومان 16990000 تومان 5990000 تومان 1590000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات