021 - 41691

تور کوش آداسی ایران ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANTUR
maniaparvaz
B.B
2050000 تومان 2440000 تومان 1790000 تومان 1290000 تومان
2940000 تومان 3670000 تومان 2200000 تومان 1290000 تومان
3390000 تومان 4370000 تومان 2450000 تومان 1290000 تومان
ADAKULE
maniaparvaz
ALL
3590000 تومان 4660000 تومان 2550000 تومان 1290000 تومان
KORUMAR
maniaparvaz
ALL
3690000 تومان 5090000 تومان 2590000 تومان 1290000 تومان
3960000 تومان 5190000 تومان 2730000 تومان 1290000 تومان
ARIA CLAROS club
maniaparvaz
ALL
4080000 تومان 5360000 تومان 2790000 تومان 1290000 تومان
FANTASIA
maniaparvaz
U.ALL
4080000 تومان 5360000 تومان 2790000 تومان 1290000 تومان
4190000 تومان 5540000 تومان 2850000 تومان 1290000 تومان
4190000 تومان 5590000 تومان 2860000 تومان 1290000 تومان
TUSAN
maniaparvaz
U.ALL
4290000 تومان 5890000 تومان 2890000 تومان 1290000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
4290000 تومان 5690000 تومان 2890000 تومان 1290000 تومان
4290000 تومان 6290000 تومان 291000 تومان 1290000 تومان
4590000 تومان 6740000 تومان 304000 تومان 1290000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
5090000 تومان 7240000 تومان 3290000 تومان 1290000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
291000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
304000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات