تور کوش آداسی ویژه تعطیلات

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PRESTIGE HOTEL
maniaparvaz
ALL
1995000 تومان 2495000 تومان 1795000 تومان 1495000 تومان
3395000 تومان 3995000 تومان 2895000 تومان 2195000 تومان
3495000 تومان 3995000 تومان 2895000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
4195000 تومان 5295000 تومان 3295000 تومان 2195000 تومان
4395000 تومان 5595000 تومان 3395000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
4695000 تومان 6095000 تومان 3495000 تومان 2195000 تومان
4795000 تومان 6095000 تومان 3495000 تومان 2195000 تومان
4895000 تومان 6295000 تومان 3595000 تومان 2195000 تومان
4895000 تومان 6295000 تومان 3595000 تومان 2195000 تومان MAIN BUILDING
4895000 تومان 6895000 تومان 3595000 تومان 2195000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
5095000 تومان 6495000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان
5095000 تومان 6495000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان
LE BLEU
maniaparvaz
U.ALL
5195000 تومان 6595000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
5195000 تومان 7395000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان
TUSAN
maniaparvaz
ALL
5195000 تومان 6595000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان
TUSAN
maniaparvaz
ALL
5295000 تومان 6795000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
5295000 تومان 7595000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
5395000 تومان 7395000 تومان 3795000 تومان 2195000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
5695000 تومان 7895000 تومان 3695000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
6195000 تومان 8195000 تومان 4195000 تومان 2195000 تومان
SUNIS EFES ROYAL
maniaparvaz
U.ALL
6795000 تومان 9095000 تومان 4895000 تومان 2195000 تومان
SUNIS EFES ROYAL
maniaparvaz
U.ALL
6995000 تومان 9695000 تومان 4595000 تومان 2195000 تومان SIDE SEA VIEW
SUNIS EFES ROYAL
maniaparvaz
U.ALL
7195000 تومان 9695000 تومان 4695000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
PALOMA PASHA
maniaparvaz
U.ALL
8495000 تومان 11695000 تومان 5495000 تومان 2195000 تومان
PALOMA PASHA
maniaparvaz
U.ALL
8795000 تومان 11995000 تومان 5495000 تومان 2195000 تومان SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2195000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW