021 - 41691

تور کوش آداسی قشم ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1890000 تومان 2200000 تومان 1530000 تومان 1390000 تومان
2260000 تومان 2710000 تومان 1740000 تومان 1390000 تومان
2500000 تومان 3060000 تومان 1840000 تومان 1390000 تومان
2620000 تومان 3240000 تومان 1890000 تومان 1390000 تومان
LA SANTA MARIA
maniaparvaz
ALL
2810000 تومان 3530000 تومان 1970000 تومان 1390000 تومان
2870000 تومان 3590000 تومان 2030000 تومان 1390000 تومان
3340000 تومان 4290000 تومان 2220000 تومان 1390000 تومان
3530000 تومان 4590000 تومان 2310000 تومان 1390000 تومان
3530000 تومان 4590000 تومان 2310000 تومان 1390000 تومان
3650000 تومان 4980000 تومان 2350000 تومان 1390000 تومان
3880000 تومان 5110000 تومان 2450000 تومان 1390000 تومان
3920000 تومان 5170000 تومان 2470000 تومان 1390000 تومان
4000000 تومان 5290000 تومان 2500000 تومان 1390000 تومان
4000000 تومان 5290000 تومان 2500000 تومان 1390000 تومان
4120000 تومان 5460000 تومان 2550000 تومان 1390000 تومان
LE BLUE
maniaparvaz
U.ALL
4160000 تومان 5520000 تومان 2570000 تومان 1390000 تومان
4160000 تومان 5520000 تومان 2570000 تومان 1390000 تومان
4240000 تومان 2600000 تومان 1390000 تومان
4240000 تومان 6200000 تومان 2600000 تومان 1390000 تومان
4510000 تومان 6670000 تومان 2710000 تومان 1390000 تومان
PINEBAY HOLIDAY RESORT
maniaparvaz
ALL
4820000 تومان 6860000 تومان 2840000 تومان 1390000 تومان
5210000 تومان 7100000 تومان 300000 تومان 1390000 تومان
SUNIS ROYAL EPHESUS
maniaparvaz
U.ALL
5800000 تومان 7980000 تومان 3250000 تومان 1390000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2710000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
2870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات