تور کوش آداسی قشم ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
DABAKLAR KUSADASI
maniaparvaz
H.B
35050000 تومان 43600000 تومان 25150000 تومان 1790000 تومان
AYAM BEACH RESORT
maniaparvaz
H.B
37000000 تومان 46250000 تومان 26450000 تومان 1790000 تومان
39650000 تومان 50200000 تومان 27100000 تومان 1790000 تومان
42300000 تومان 54150000 تومان 28450000 تومان 1790000 تومان
LASANTA MARIA
maniaparvaz
ALL
45600000 تومان 59450000 تومان 29750000 تومان 1790000 تومان
BELMAR HOTEL
maniaparvaz
ALL
46250000 تومان 60100000 تومان 2975000 تومان 1790000 تومان
MARBEL HOTEL BY PALM WINGS
maniaparvaz
ALL
48250000 تومان 63400000 تومان 3040000 تومان 1790000 تومان
PANAROMA HILL
maniaparvaz
ALL
49550000 تومان 65400000 تومان 31050000 تومان 1790000 تومان
ARORA
maniaparvaz
ALL
53500000 تومان 71350000 تومان 33050000 تومان 1790000 تومان
54850000 تومان 73300000 تومان 33050000 تومان 1790000 تومان
54850000 تومان 73300000 تومان 33050000 تومان 1790000 تومان
56150000 تومان 86500000 تومان 33700000 تومان 1790000 تومان
SUHAN 360
maniaparvaz
U.ALL
64750000 تومان 101700000 تومان 37000000 تومان 1790000 تومان
66700000 تومان 91150000 تومان 38350000 تومان 1790000 تومان
60750000 تومان 81900000 تومان 35700000 تومان 1790000 تومان
68700000 تومان 93750000 تومان 3900000 تومان 1790000 تومان
KORUMAR
maniaparvaz
ALL
69350000 تومان 99700000 تومان 39000000 تومان 1790000 تومان
ARIA CLAROS BEACH SPA HOTEL
maniaparvaz
ALL
69350000 تومان 95100000 تومان 39000000 تومان 17900000 تومان
TUSAN
maniaparvaz
ALL
69350000 تومان 39000000 تومان 1790000 تومان
LE BLUE
maniaparvaz
U.ALL
69350000 تومان 95100000 تومان 39000000 تومان 1790000 تومان
74650000 تومان 103000000 تومان 40950000 تومان 1790000 تومان
SEALIGHT
maniaparvaz
U.ALL
74650000 تومان 114250000 تومان 4095000 تومان 1790000 تومان
PINE BAY
maniaparvaz
ALL
83850000 تومان 123450000 تومان 44950000 تومان 1790000 تومان
85850000 تومان 132700000 تومان 4560000 تومان 1790000 تومان
92450000 تومان 129400000 تومان 48250000 تومان 1790000 تومان
SUNIS EPHESUS ROYAL
maniaparvaz
U.ALL
99050000 تومان 139300000 تومان 50850000 تومان 1790000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
35050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
43600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
25150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
37000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
46250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
26450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
39650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
50200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
27100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
42300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
54150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
28450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
45600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
59450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
29750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
46250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
60100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
48250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
63400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
49550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
65400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
31050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
53500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
71350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
33050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
54850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
73300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
33050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
54850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
73300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
33050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
56150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
86500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
33700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
64750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
101700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
37000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
66700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
91150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
38350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
60750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
81900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
35700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
68700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
93750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
69350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
99700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
39000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
69350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
95100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
39000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
69350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
39000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
69350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
95100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
39000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
74650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
103000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
40950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
74650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
114250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
83850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
123450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
44950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
85850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
132700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
92450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
129400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
48250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
99050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
139300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
50850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات