تور کوالالامپور-پنانگ ویژه نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CLUB DOLPHIN
maniaparvaz
B.B
SENTRAL SEAVIEW
maniaparvaz
B.B
48700000 تومان 5450000 تومان 48400000 تومان 4460000 تومان
SENTRAL HOTEL
maniaparvaz
B.B
SENTRAL SEA VIEW
maniaparvaz
B.B
4970000 تومان 5650000 تومان 4890000 تومان 4510000 تومان
TRANSIT
maniaparvaz
B.B
FLAMINGO HOTEL BY BEACH
maniaparvaz
B.B
5040000 تومان 5830000 تومان 4990000 تومان 4530000 تومان
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
maniaparvaz
B.B
SENTRAL SEAVIEW
maniaparvaz
B.B
5120000 تومان 5930000 تومان 4970000 تومان 4550000 تومان
THE ZONE RESIDENCE
maniaparvaz
B.B
FLAMINGO HOTEL BY THE BEACH
maniaparvaz
B.B
5170000 تومان 6020000 تومان 5090000 تومان 4580000 تومان
5220000 تومان 6130000 تومان 5120000 تومان 4580000 تومان
THE ZONE RESIDENCE
maniaparvaz
B.B
HOLIDAY INN
maniaparvaz
B.B
5270000 تومان 6210000 تومان 5170000 تومان 4610000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
BAY VIEW RESORT
maniaparvaz
B.B
5350000 تومان 6380000 تومان 5270000 تومان 4630000 تومان
PACIIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
BAY VIEW RESORT
maniaparvaz
B.B
5370000 تومان 6380000 تومان 5270000 تومان 4660000 تومان
5400000 تومان 6480000 تومان 5300000 تومان 4650000 تومان
5470000 تومان 6690000 تومان 5400000 تومان 4690000 تومان
MICASA ALL SUIT
maniaparvaz
B.B
HOLIDAY INN
maniaparvaz
B.B
5630000 تومان 6930000 تومان 5520000 تومان 4730000 تومان
RENAISSANCE
maniaparvaz
B.B
PARK ROYAL
maniaparvaz
B.B
5700000 تومان 7090000 تومان 5600000 تومان 4760000 تومان
ROYALE CHULAN
maniaparvaz
B.B
PARK ROYAL
maniaparvaz
B.B
5700000 تومان 7090000 تومان 5600000 تومان 4760000 تومان
ROYAL CHULAN
maniaparvaz
B.B
GOLDEN SANDS BY SHANGRILA
maniaparvaz
B.B
5730000 تومان 7040000 تومان 5520000 تومان 4790000 تومان
ISTANA
maniaparvaz
B.B
LEXIS SUITE
maniaparvaz
B.B
5800000 تومان 7290000 تومان 5630000 تومان 4770000 تومان
ELEMENT BY WESTIN
maniaparvaz
B.B
LEXIS SUITE
maniaparvaz
B.B
5850000 تومان 7440000 تومان 5650000 تومان 4820000 تومان
MICASA ALL SUITE
maniaparvaz
B.B
GOLDEN SANDS BY SHANGRILA
maniaparvaz
B.B
5880000 تومان 7490000 تومان 5780000 تومان 4840000 تومان
intercontinental
maniaparvaz
B.B
golden sands by shangrila
maniaparvaz
B.B
5900000 تومان 7650000 تومان 5730000 تومان 4840000 تومان
mcasa all suite
maniaparvaz
B.B
lexis suite
maniaparvaz
B.B
5950000 تومان 7470000 تومان 5730000 تومان 4870000 تومان
micasa all suite
maniaparvaz
B.B
shangri la rasa sayang resort
maniaparvaz
B.B
6360000 تومان 8400000 تومان 6160000 تومان 4970000 تومان
shangri la
maniaparvaz
B.B
golden sands by shangrila
maniaparvaz
B.B
6710000 تومان 8960000 تومان 6480000 تومان 5170000 تومان
grand huatt
maniaparvaz
B.B
shangri
maniaparvaz
B.B
7090000 تومان 9770000 تومان 6840000 تومان 5300000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
48700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
48400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4530000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4610000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4660000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4760000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4770000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4840000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات