تور پوکت نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PATONG HOLIDAY
maniaparvaz
B.B
170 دلار 8400000 تومان 265 دلار 8400000 تومان 160 دلار 8400000 تومان 115 دلار 8400000 تومان
SHARAYA BOUTIQE
maniaparvaz
B.B
175 دلار 8400000 تومان 265 دلار 8400000 تومان 160 دلار 8400000 تومان 115 دلار 8400000 تومان
I CHECK INN RESIDENCE
maniaparvaz
B.B
225 دلار 8400000 تومان 370 دلار 8400000 تومان 210 دلار 8400000 تومان 125 دلار 8400000 تومان
BARAMEE HIP
maniaparvaz
B.B
235 دلار 8400000 تومان 370 دلار 8400000 تومان 220 دلار 8400000 تومان 135 دلار 8400000 تومان
BURMAN BURI
maniaparvaz
B.B
290 دلار 8400000 تومان 485 دلار 8400000 تومان 275 دلار 8400000 تومان 160 دلار 8400000 تومان
BAYSHORE OCEAN VIEW
maniaparvaz
B.B
280 دلار 8400000 تومان 495 دلار 8400000 تومان 260 دلار 8400000 تومان 145 دلار 8400000 تومان
ASHILEE PLAZA
maniaparvaz
B.B
300 دلار 8400000 تومان 540 دلار 8400000 تومان 290 دلار 8400000 تومان 160 دلار 8400000 تومان
THE GIG HOTEL
maniaparvaz
B.B
310 دلار 8400000 تومان 615 دلار 8400000 تومان 300 دلار 8400000 تومان 170 دلار 8400000 تومان
SLEEP WITH ME
maniaparvaz
B.B
370 دلار 8400000 تومان 665 دلار 8400000 تومان 340 دلار 8400000 تومان 175 دلار 8400000 تومان
ROYAL PARADISE
maniaparvaz
B.B
370 دلار 8400000 تومان 680 دلار 8400000 تومان 340 دلار 8400000 تومان 180 دلار 8400000 تومان
FISHERMEN
maniaparvaz
B.B
325 دلار 8400000 تومان 560 دلار 8400000 تومان 300 دلار 8400000 تومان 175 دلار 8400000 تومان
HAYATT PALACE
maniaparvaz
B.B
390 دلار 8400000 تومان 705 دلار 8400000 تومان 360 دلار 8400000 تومان 185 دلار 8400000 تومان
SWISSOTEL PATONG
maniaparvaz
B.B
440 دلار 8400000 تومان 785 دلار 8400000 تومان 395 دلار 8400000 تومان 200 دلار 8400000 تومان
CREST RESORT
maniaparvaz
B.B
455 دلار 8400000 تومان 820 دلار 8400000 تومان 400 دلار 8400000 تومان 200 دلار 8400000 تومان
NOVOTEL PATONG
maniaparvaz
B.B
500 دلار 8400000 تومان 920 دلار 8400000 تومان 455 دلار 8400000 تومان 240 دلار 8400000 تومان
PHUKET GRACELAND
maniaparvaz
B.B
520 دلار 8400000 تومان 970 دلار 8400000 تومان 455 دلار 8400000 تومان 255 دلار 8400000 تومان
DUANGJIT RESORT
maniaparvaz
B.B
450 دلار 8400000 تومان 830 دلار 8400000 تومان 425 دلار 8400000 تومان 225 دلار 8400000 تومان
MILLENNUIM RESORT
maniaparvaz
B.B
430 دلار 8400000 تومان 780 دلار 8400000 تومان 430 دلار 8400000 تومان 220 دلار 8400000 تومان
AVISTA HIDEAWAY
maniaparvaz
B.B
630 دلار 8400000 تومان 1160 دلار 8400000 تومان 560 دلار 8400000 تومان 260 دلار 8400000 تومان
THAVRON BEACH
maniaparvaz
B.B
680 دلار 8400000 تومان 1280 دلار 8400000 تومان 610 دلار 8400000 تومان 280 دلار 8400000 تومان
AMARI PHUKET
maniaparvaz
B.B
765 دلار 8400000 تومان 1450 دلار 8400000 تومان 690 دلار 8400000 تومان 310 دلار 8400000 تومان
HILTON ARCADIA
maniaparvaz
B.B
800 دلار 8400000 تومان 1530 دلار 8400000 تومان 730 دلار 8400000 تومان 330 دلار 8400000 تومان
CENTARA GRAND
maniaparvaz
B.B
810 دلار 8400000 تومان 1570 دلار 8400000 تومان 740 دلار 8400000 تومان 335 دلار 8400000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
170 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
265 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
160 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
115 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
175 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
265 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
160 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
115 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
225 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
370 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
210 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
125 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
235 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
370 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
220 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
135 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
290 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
485 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
275 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
160 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
280 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
495 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
260 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
145 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
300 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
540 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
290 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
160 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
310 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
615 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
300 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
170 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
370 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
665 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
340 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
175 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
370 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
680 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
340 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
180 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
325 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
560 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
300 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
175 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
390 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
705 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
360 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
185 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
440 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
785 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
395 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
200 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
455 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
820 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
400 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
200 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
500 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
920 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
455 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
240 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
520 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
970 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
455 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
255 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
450 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
830 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
425 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
225 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
430 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
780 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
430 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
220 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
630 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1160 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
560 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
260 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
680 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1280 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
610 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
280 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
765 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1450 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
690 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
310 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
800 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1530 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
730 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
330 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
810 دلار 8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1570 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740 دلار 8400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
335 دلار 8400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات