7شب پوکت با پرواز مستقیم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ROYAL CROWN HTEL
maniaparvaz
B.B
2590000 تومان 2850000 تومان 2440000 تومان 2250000 تومان
BEL AIR PATONG
maniaparvaz
B.B
2590000 تومان 2990000 تومان 2530000 تومان 2280000 تومان
AT HOME BUTIQU
maniaparvaz
B.B
2590000 تومان 3060000 تومان 2310000 تومان
PJ PATONG RESORT
maniaparvaz
B.B
2550000 تومان 3150000 تومان 2320000 تومان
IBIS PATONG
maniaparvaz
B.B
2850000 تومان 3490000 تومان 2380000 تومان
ANDATEL GRANDE
maniaparvaz
B.B
2850000 تومان 3490000 تومان 2380000 تومان
ASHLEE PLAZA
maniaparvaz
B.B
2890000 تومان 3590000 تومان 2790000 تومان 2390000 تومان
ASHLEE HIGHTS
maniaparvaz
B.B
2990000 تومان 3690000 تومان 2790000 تومان 2440000 تومان
TRI TRANG BEACH RESORT
maniaparvaz
B.B
3090000 تومان 3790000 تومان 2890000 تومان 2490000 تومان
GRAND MERCURE PATONG
maniaparvaz
B.B
4880000 تومان 6880000 تومان 4570000 تومان 3470000 تومان
AMARI PHUKET
maniaparvaz
B.B
5264000 تومان 7660000 تومان 4930000 تومان 3600000 تومان
LE MERIDIEN PHUKET
maniaparvaz
B.B
6430000 تومان 9990000 تومان 5980000 تومان 4020000 تومان
BANYAN TREE
maniaparvaz
B.B
9760000 تومان 16635000 تومان 8960000 تومان 5180000 تومان
KEEMALA RESORT
maniaparvaz
B.B
10350000 تومان 17830000 تومان 9500000 تومان 5390000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2380000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2380000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5264000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16635000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5180000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات