تور 7شب پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ROYAL TYCOON
maniaparvaz
B.B
17900000 تومان 22900000 تومان 16900000 تومان
LAND ROYAL
maniaparvaz
B.B
19900000 تومان 23900000 تومان 19900000 تومان 17500000 تومان
WELCOME PLAZA
maniaparvaz
B.B
20450000 تومان 25900000 تومان 20500000 تومان 17500000 تومان
HISO HOTEL
maniaparvaz
B.B
20900000 تومان 26500000 تومان 20500000 تومان 17800000 تومان
GOLDEN BEACH
maniaparvaz
B.B
21000000 تومان 26900000 تومان 20900000 تومان 17900000 تومان
PATTAYA LOFT
maniaparvaz
B.B
21900000 تومان 27500000 تومان 21500000 تومان 17900000 تومان
SUNSHINE VISTA
maniaparvaz
B.B
22500000 تومان 28900000 تومان 21900000 تومان 18500000 تومان
PATTAYA CENTER
maniaparvaz
B.B
22900000 تومان 29500000 تومان 18000000 تومان
NOVA EXPRESS
maniaparvaz
B.B
23500000 تومان 29500000 تومان 18000000 تومان
GRAND PALAZZO
maniaparvaz
B.B
28450000 تومان 40450000 تومان 23950000 تومان 17450000 تومان
PULLMAN G PTY
maniaparvaz
B.B
31950000 تومان 47450000 تومان 26950000 تومان 18450000 تومان
AMARI PATTAYA
maniaparvaz
B.B
3245000 تومان 47950000 تومان 27450000 تومان 18950000 تومان
MYTT PATTAYA
maniaparvaz
B.B
32950000 تومان 49450000 تومان 27950000 تومان 18950000 تومان
ROYAL CLIFF
maniaparvaz
B.B
35450000 تومان 54450000 تومان 30450000 تومان 19950000 تومان
ROYAL CLIF BEACH
maniaparvaz
B.B
36950000 تومان 56950000 تومان 31450000 تومان 20450000 تومان
INTERCONTINENTAL
maniaparvaz
B.B
40450000 تومان 63450000 تومان 34450000 تومان 21450000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
16900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
25900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
20900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
21900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
21500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
22500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
21900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
22900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
23500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18000000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
28450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
40450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
23950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
31950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
47450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
26950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
47950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
27450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
32950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
49450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
27950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
18950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
35450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
54450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
30450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
19950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
36950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
56950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
31450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
20450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
40450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
63450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
34450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
21450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات