تور لوکس هند

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
GOLDEN TULIP
maniaparvaz
B.B
UTKARSHVILAS
maniaparvaz
B.B
MARI GOLD
maniaparvaz
B.B
5050000 تومان 6790000 تومان 3740000 تومان 2540000 تومان
GOLDEN TULIP
maniaparvaz
B.B
UTKARASH VILAS
maniaparvaz
B.B
THE PARADIS
maniaparvaz
B.B
5250000 تومان 6490000 تومان 3680000 تومان 2495000 تومان
RADISSON BLU
maniaparvaz
B.B
CLARKS SHIRAZ
maniaparvaz
B.B
ROYAL ORCHID
maniaparvaz
B.B
5720000 تومان 7370000 تومان 3780000 تومان 2495000 تومان
RADISSON BLU
maniaparvaz
B.B
GATEWAY
maniaparvaz
B.B
CROWN PLAZA
maniaparvaz
B.B
6510000 تومان 9690000 تومان 4190000 تومان 2540000 تومان
LEELA AMBIENCE
maniaparvaz
B.B
RAMADA PLAZA
maniaparvaz
B.B
CROWN PLAZA
maniaparvaz
B.B
6590000 تومان 9990000 تومان 4290000 تومان 2540000 تومان
LEELA AMBIENC
maniaparvaz
B.B
COURTYARD MARI
maniaparvaz
B.B
CROWNE PLAZA
maniaparvaz
B.B
6695000 تومان 9295000 تومان 4195000 تومان 2495000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات