تور کوالالامپور+صباح ویژه نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SENTRAL HOTEL
maniaparvaz
B.B
MING GARDEN
maniaparvaz
B.B
6290000 تومان 7300000 تومان 6190000 تومان 5590000 تومان
OAKWOOD
maniaparvaz
B.B
MING GARDEN
maniaparvaz
B.B
64700000 تومان 7650000 تومان 6370000 تومان 5660000 تومان
ROYAL CHULAN BUKIT
maniaparvaz
B.B
PROMENADE
maniaparvaz
B.B
6540000 تومان 7810000 تومان 6440000 تومان 5680000 تومان
DMAJESTIC
maniaparvaz
B.B
MING GARDEN
maniaparvaz
B.B
6570000 تومان 7860000 تومان 6470000 تومان 5690000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
GRANDIS
maniaparvaz
B.B
6640000 تومان 8060000 تومان 6540000 تومان 5720000 تومان
PACIFIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
PROMENADE
maniaparvaz
B.B
6690000 تومان 8110000 تومان 6590000 تومان 5740000 تومان
ISTANA
maniaparvaz
B.B
SUTERA HARBOUR
maniaparvaz
B.B
7170000 تومان 9070000 تومان 7120000 تومان 5940000 تومان
ELEMENT BY WESTIN
maniaparvaz
B.B
SUTERA HARBOUR
maniaparvaz
B.B
7230000 تومان 9170000 تومان 7120000 تومان 5940000 تومان
ROYALE CHULAN
maniaparvaz
B.B
SHANGRI LA TANJUNG
maniaparvaz
B.B
7380000 تومان 9470000 تومان 7170000 تومان 5990000 تومان
MICASA ALL SUITE
maniaparvaz
B.B
SUTERA HARBOUR
maniaparvaz
B.B
7450000 تومان 9630000 تومان 7280000 تومان 6020000 تومان
GRAND MILINEUM
maniaparvaz
B.B
SHANGRI LA TANJUNG
maniaparvaz
B.B
7650000 تومان 10030000 تومان 7450000 تومان 6090000 تومان
SHANGRI LA
maniaparvaz
B.B
SUTERA HARBOUR
maniaparvaz
B.B
7830000 تومان 10360000 تومان 7600000 تومان 6160000 تومان
SHANGRI LA
maniaparvaz
B.B
SHANGRI LA TANJUNG ARU
maniaparvaz
B.B
8010000 تومان 10740000 تومان 7760000 تومان 6210000 تومان
CLUB DOLPHIN
maniaparvaz
B.B
GAYA CENTER
maniaparvaz
B.B
6160000 تومان 7100000 تومان 3060000 تومان 5520000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
64700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5660000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8110000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10360000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6160000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5520000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات