تور نوروزی مالزی کوالا+سنگاپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ُSANDPIPER
maniaparvaz
B.B
QUALITY
maniaparvaz
B.B
5120000 تومان 6090000 تومان 5100000 تومان 4630000 تومان
GRAND SEASON
maniaparvaz
B.B
QUALITY
maniaparvaz
B.B
5480000 تومان 6600000 تومان 5400000 تومان 4730000 تومان
ROYAL BINTANG
maniaparvaz
B.B
GRAND CENTERA ORCHARD
maniaparvaz
B.B
5550000 تومان 6740000 تومان 5490000 تومان 4750000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
COPTHORN KING
maniaparvaz
B.B
5730000 تومان 7090000 تومان 5650000 تومان 4850000 تومان
CONCORD
maniaparvaz
B.B
ORCHARD PARDES
maniaparvaz
B.B
5900000 تومان 7440000 تومان 5800000 تومان 4990000 تومان
PACIFIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
GRAND COPTHORN
maniaparvaz
B.B
6060000 تومان 7750000 تومان 5990000 تومان 490000 تومان
RENAISSANCE
maniaparvaz
B.B
PAN PACIFIC
maniaparvaz
B.B
6450000 تومان 8490000 تومان 6350000 تومان 5190000 تومان
SHERATON/GRAND MILLENIUM
maniaparvaz
B.B
SHERATON/MANDARIN ORCHARD
maniaparvaz
B.B
6670000 تومان 8950000 تومان 6590000 تومان 5350000 تومان
INTERCONTINENTAL
maniaparvaz
B.B
MARINA MANDARIN/ HILTON
maniaparvaz
B.B
6740000 تومان 9090000 تومان 6640000 تومان 5390000 تومان
SHANGRILA
maniaparvaz
B.B
SHANGRILA
maniaparvaz
B.B
7590000 تومان 10690000 تومان 7490000 تومان 5930000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات