تور تایلند نوروز بانکوک پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
147 دلار 230 دلار 100 دلار
168 دلار 273 دلار 158 دلار 105 دلار
221 دلار 425 دلار 130 دلار
242 دلار 430 دلار 225 دلار 136 دلار
252 دلار 440 دلار 142 دلار
283 دلار 505 دلار 262 دلار 152 دلار
295 دلار 525 دلار 157 دلار
379 دلار 740 دلار 350 دلار 195 دلار
410 دلار 750 دلار 373 دلار 205 دلار
475 دلار 877 دلار 430 دلار 225 دلار
630 دلار 1196 دلار 573 دلار 295 دلار
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
147 دلار
نرخ اتاق یک تخته
230 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
100 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
168 دلار
نرخ اتاق یک تخته
273 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
158 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
105 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
221 دلار
نرخ اتاق یک تخته
425 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
130 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
242 دلار
نرخ اتاق یک تخته
430 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
225 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
136 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
252 دلار
نرخ اتاق یک تخته
440 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
142 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
283 دلار
نرخ اتاق یک تخته
505 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
262 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
152 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
295 دلار
نرخ اتاق یک تخته
525 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
157 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
379 دلار
نرخ اتاق یک تخته
740 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
350 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
195 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
410 دلار
نرخ اتاق یک تخته
750 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
373 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
205 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
475 دلار
نرخ اتاق یک تخته
877 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
430 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
225 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
630 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1196 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
573 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
295 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات