021 - 41691

تور تایلند نوروز بانکوک پاتایا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
IBIS NANA
maniaparvaz
B.B
IBIS PATTAYA
maniaparvaz
B.B
4700000 تومان 5500000 تومان 4650000 تومان 4200000 تومان
4760000 تومان 620000 تومان 4700000 تومان 4250000 تومان
EASTIN MAKKASAN
maniaparvaz
B.B
LONG BEACH GARDEN
maniaparvaz
B.B
4850000 تومان 5750000 تومان 4750000 تومان 4280000 تومان
MERCURE MAKKASAN
maniaparvaz
B.B
MERCURE PATTAYA
maniaparvaz
B.B
4900000 تومان 5900000 تومان 4800000 تومان 4300000 تومان
HOLIDAY INN SILOM
maniaparvaz
B.B
5100000 تومان 6300000 تومان 4950000 تومان 4350000 تومان
AVANI ATRIUM
maniaparvaz
B.B
WOODLAND
maniaparvaz
B.B
5100000 تومان 6300000 تومان 4950000 تومان 4350000 تومان
CENTARA WATERGATE
maniaparvaz
B.B
CENTRARA PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5150000 تومان 6400000 تومان 4400000 تومان
MANDARIN CENTER POINT
maniaparvaz
B.B
MERA MARE
maniaparvaz
B.B
5300000 تومان 6700000 تومان 5170000 تومان 4450000 تومان
AETAS BANGKOK
maniaparvaz
B.B
CAPE DARA
maniaparvaz
B.B
5550000 تومان 7200000 تومان 5400000 تومان 4500000 تومان
THE SUKOSOL
maniaparvaz
B.B
DUSIT THANI PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5600000 تومان 7260000 تومان 4550000 تومان
AMARI WATERGATE
maniaparvaz
B.B
AMARI OCA PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5750000 تومان 7600000 تومان 5600000 تومان 4580000 تومان
LANDMARK SUKBUNVIT
maniaparvaz
B.B
INTERCONTINENTAL
maniaparvaz
B.B
6150000 تومان 8400000 تومان 5900000 تومان 4750000 تومان
CENTARA GRAND WORLD
maniaparvaz
B.B
CENTARA GRAND MIRAGE
maniaparvaz
B.B
6200000 تومان 8450000 تومان 5990000 تومان 4800000 تومان
LEBUA STATE TOWER
maniaparvaz
B.B
ROYAL CHIF BEACH RESPORT
maniaparvaz
B.B
7100000 تومان 10300000 تومان 6800000 تومان 5100000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات