تور مالزی نوروزی کوالا + لنگکاوی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANDPIPER
maniaparvaz
B.B
BELLA VISTA
maniaparvaz
B.B
5390000 تومان 5880000 تومان 5360000 تومان 5090000 تومان
ROYAL BINTANG
maniaparvaz
B.B
ASEANIA
maniaparvaz
B.B
5750000 تومان 6560000 تومان 5700000 تومان 5200000 تومان
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
CENTURY BEACH
maniaparvaz
B.B
5920000 تومان 6980000 تومان 5850000 تومان 5280000 تومان
CONCORD
maniaparvaz
B.B
CENTURY BEACH
maniaparvaz
B.B
5990000 تومان 7040000 تومان 5940000 تومان 5340000 تومان
PACIFIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
BERJAYA BEACH RESORT
maniaparvaz
B.B
6220000 تومان 7390000 تومان 6150000 تومان 5390000 تومان
RENAISSANCE
maniaparvaz
B.B
TANJUNG
maniaparvaz
B.B
6550000 تومان 7950000 تومان 6420000 تومان 5540000 تومان
INTERCONTINENTAL
maniaparvaz
B.B
MERITUS PELANGI BEACH
maniaparvaz
B.B
6890000 تومان 8690000 تومان 6720000 تومان 5680000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5340000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5540000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5680000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات