021 - 41691

تور مالزی-کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANDPIPER
maniaparvaz
B.B
1910000 تومان 2090000 تومان 1540000 تومان 1480000 تومان
GRAND SEASON
maniaparvaz
B.B
2180000 تومان 2630000 تومان 1760000 تومان 1600000 تومان
THE WESTIN
maniaparvaz
B.B
3120000 تومان 4470000 تومان 2620000 تومان 2440000 تومان
ROYAL CHULAN
maniaparvaz
B.B
2670000 تومان 3640000 تومان 2250000 تومان 1780000 تومان
RENAISSANCE
maniaparvaz
B.B
2670000 تومان 3640000 تومان 2250000 تومان 1780000 تومان
ُُُSani
maniaparvaz
B.B
1940000 تومان 2180000 تومان 1560000 تومان 1480000 تومان
INTERCONTINE NTAL
maniaparvaz
B.B
2960000 تومان 4200000 تومان 2450000 تومان 1870000 تومان
Istana
maniaparvaz
B.B
2600000 تومان 3530000 تومان 2190000 تومان 1750000 تومان
Flamingo By The Lake
maniaparvaz
B.B
2020000 تومان 2270000 تومان 1600000 تومان 1510000 تومان
Royal Chulan Bukit Bintang
maniaparvaz
B.B
2290000 تومان 2930000 تومان 1930000 تومان 1630000 تومان
maniaparvaz
23100000 تومان 2900000 تومان 1940000 تومان 1630000 تومان
maniaparvaz
2360000 تومان 3080000 تومان 1990000 تومان 1650000 تومان
maniaparvaz
2400000 تومان 3350000 تومان 1990000 تومان 1650000 تومان
maniaparvaz
2420000 تومان 3120000 تومان 1970000 تومان 1630000 تومان
maniaparvaz
2490000 تومان 3240000 تومان 2070000 تومان 1700000 تومان
maniaparvaz
2510000 تومان 3290000 تومان 2090000 تومان 1710000 تومان
maniaparvaz
2580000 تومان 3370000 تومان
maniaparvaz
2720000 تومان 3640000 تومان 2250000 تومان 1780000 تومان
maniaparvaz
2760000 تومان 3660000 تومان 2260000 تومان 1790000 تومان
maniaparvaz
2870000 تومان 4020000 تومان 2410000 تومان 1830000 تومان
maniaparvaz
2940000 تومان 4200000 تومان 2450000 تومان 1870000 تومان
maniaparvaz
3800000 تومان 6050000 تومان 3220000 تومان 2210000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1480000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1480000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
23100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1710000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
2940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته
3800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2210000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات