تور مالزی-کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SANI / SANDPIPER
maniaparvaz
B.B
80 دلار 200 دلار 70 دلار 32 دلار
80 دلار 200 دلار 70 دلار 32 دلار
90 دلار 220 دلار 80 دلار 36 دلار
110 دلار 260 دلار 100 دلار 44 دلار
125 دلار 290 دلار 115 دلار 50 دلار
130 دلار 300 دلار 120 دلار 52 دلار
ROYAL
maniaparvaz
B.B
140 دلار 320 دلار 130 دلار 56 دلار
FURAMA
maniaparvaz
B.B
145 دلار 330 دلار 135 دلار 58 دلار
METRO 360
maniaparvaz
B.B
155 دلار 350 دلار 145 دلار 62 دلار
NOVOTEL
maniaparvaz
B.B
170 دلار 380 دلار 160 دلار 68 دلار
CORUS
maniaparvaz
B.B
180 دلار 400 دلار 170 دلار 72 دلار
180 دلار 400 دلار 170 دلار 72 دلار
165 دلار 370 دلار 155 دلار 66 دلار
CONCORDE
maniaparvaz
B.B
190 دلار 420 دلار 180 دلار 76 دلار
MELIA
maniaparvaz
B.B
190 دلار 420 دلار 180 دلار 76 دلار
IMPIANA
maniaparvaz
B.B
200 دلار 440 دلار 190 دلار 80 دلار
150 دلار 340 دلار 140 دلار 60 دلار
ISTANA
maniaparvaz
B.B
205 دلار 450 دلار 195 دلار 82 دلار
MAYA
maniaparvaz
B.B
235 دلار 510 دلار 225 دلار 94 دلار
WESTIN
maniaparvaz
B.B
240 دلار 520 دلار 230 دلار 96 دلار
240 دلار 520 دلار 230 دلار 96 دلار
240 دلار 520 دلار 230 دلار 96 دلار
PULLMAN
maniaparvaz
B.B
240 دلار 520 دلار 230 دلار 96 دلار
285 دلار 610 دلار 275 دلار 114 دلار
STRIPES
maniaparvaz
B.B
240 دلار 520 دلار 230 دلار 96 دلار
SHERATON
maniaparvaz
B.B
280 دلار 600 دلار 600 دلار 112 دلار
320 دلار 680 دلار 310 دلار 128 دلار
MILLENIUM
maniaparvaz
B.B
290 دلار 620 دلار 280 دلار 116 دلار
420 دلار 880 دلار 168 دلار
445 دلار 930 دلار 435 دلار 178 دلار
JW MARIOT
maniaparvaz
B.B
475 دلار 990 دلار 465 دلار 190 دلار
510 دلار 1060 دلار 500 دلار 204 دلار
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
80 دلار
نرخ اتاق یک تخته
200 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
70 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
32 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
80 دلار
نرخ اتاق یک تخته
200 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
70 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
32 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
90 دلار
نرخ اتاق یک تخته
220 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
80 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
36 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
110 دلار
نرخ اتاق یک تخته
260 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
100 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
44 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
125 دلار
نرخ اتاق یک تخته
290 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
115 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
50 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
130 دلار
نرخ اتاق یک تخته
300 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
120 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
52 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
140 دلار
نرخ اتاق یک تخته
320 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
130 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
56 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
145 دلار
نرخ اتاق یک تخته
330 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
135 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
58 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
155 دلار
نرخ اتاق یک تخته
350 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
145 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
62 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
170 دلار
نرخ اتاق یک تخته
380 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
160 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
68 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
180 دلار
نرخ اتاق یک تخته
400 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
170 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
72 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
180 دلار
نرخ اتاق یک تخته
400 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
170 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
72 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
165 دلار
نرخ اتاق یک تخته
370 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
155 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
66 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
190 دلار
نرخ اتاق یک تخته
420 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
180 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
76 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
190 دلار
نرخ اتاق یک تخته
420 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
180 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
76 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
200 دلار
نرخ اتاق یک تخته
440 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
190 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
80 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
150 دلار
نرخ اتاق یک تخته
340 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
140 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
60 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
205 دلار
نرخ اتاق یک تخته
450 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
195 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
82 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
235 دلار
نرخ اتاق یک تخته
510 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
225 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
94 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
240 دلار
نرخ اتاق یک تخته
520 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
96 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
240 دلار
نرخ اتاق یک تخته
520 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
96 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
240 دلار
نرخ اتاق یک تخته
520 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
96 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
240 دلار
نرخ اتاق یک تخته
520 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
96 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
285 دلار
نرخ اتاق یک تخته
610 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
275 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
114 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
240 دلار
نرخ اتاق یک تخته
520 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
96 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
280 دلار
نرخ اتاق یک تخته
600 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
600 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
112 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
320 دلار
نرخ اتاق یک تخته
680 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
310 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
128 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
290 دلار
نرخ اتاق یک تخته
620 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
280 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
116 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
420 دلار
نرخ اتاق یک تخته
880 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
168 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
445 دلار
نرخ اتاق یک تخته
930 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
435 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
178 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
475 دلار
نرخ اتاق یک تخته
990 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
465 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
190 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
510 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1060 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
500 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
204 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات