تور گرجستان -زاگرس

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HILTOP
maniaparvaz
B.B
790000 تومان 920000 تومان 470000 تومان 650000 تومان
MARSEL
maniaparvaz
B.B
790000 تومان 940000 تومان 740000 تومان 650000 تومان
POLO/HILTOP VARKETELI
maniaparvaz
B.B
810000 تومان 1010000 تومان 740000 تومان 650000 تومان
ATU
maniaparvaz
B.B
890000 تومان 1190000 تومان 740000 تومان 650000 تومان
950000 تومان 1290000 تومان 940000 تومان 650000 تومان
SKY GEORGIA
maniaparvaz
B.B
990000 تومان 1350000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
BELTEM
maniaparvaz
B.B
995000 تومان 1390000 تومان 940000 تومان 650000 تومان
TOSCANO
maniaparvaz
B.B
1010000 تومان 1420000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
1070000 تومان 1495000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
1180000 تومان 1730000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
GNG
maniaparvaz
B.B
1180000 تومان 1730000 تومان 895000 تومان 650000 تومان
1290000 تومان 1960000 تومان 970000 تومان 650000 تومان
VILTON
maniaparvaz
B.B
1290000 تومان 1960000 تومان 970000 تومان 650000 تومان
DOLABURI
maniaparvaz
B.B
1340000 تومان 2060000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
CITY CENTER/KALASI
maniaparvaz
B.B
1395000 تومان 2190000 تومان 830000 تومان 650000 تومان
ASTORIA TIBLISI
maniaparvaz
B.B
1630000 تومان 2640000 تومان 1290000 تومان 650000 تومان
IOTA
maniaparvaz
B.B
1740000 تومان 2860000 تومان 650000 تومان
PREFERENCE HUALING
maniaparvaz
B.B
1970000 تومان 3320000 تومان 1650000 تومان 650000 تومان
HOLIDAY INN
maniaparvaz
B.B
2195000 تومان 3770000 تومان 1410000 تومان 650000 تومان
RADISSON BLU/BILTMORE
maniaparvaz
B.B
2790000 تومان 4910000 تومان 1760000 تومان 650000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
920000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3320000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1410000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4910000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات