تور قبرس شمالی نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
PARK PALACE
maniaparvaz
H.B
3890000 تومان 4590000 تومان 3290000 تومان 2590000 تومان
RIVER SIDE
maniaparvaz
ALL
4590000 تومان 5540000 تومان 3590000 تومان 2590000 تومان
MALPAS
maniaparvaz
F.B
4990000 تومان 6090000 تومان 3850000 تومان 2590000 تومان
SALAMIS BAY
maniaparvaz
ALL
5290000 تومان 6590000 تومان 4090000 تومان 2590000 تومان
ACAPULCO RESORT
maniaparvaz
ALL
5290000 تومان 6590000 تومان 4090000 تومان 2590000 تومان
ACAPULCO RESORT
maniaparvaz
ALL
5450000 تومان 6890000 تومان 4190000 تومان 2590000 تومان
ACAPULCO RESORT
maniaparvaz
ALL
5650000 تومان 7090000 تومان 4290000 تومان 2590000 تومان
MERIT PARK
maniaparvaz
U.ALL
6090000 تومان 7790000 تومان 4490000 تومان 2590000 تومان
MERIT CRYSTAL
maniaparvaz
U.ALL
6090000 تومان 7790000 تومان 4490000 تومان 2590000 تومان
ELEXUS
maniaparvaz
F.B
6490000 تومان 8390000 تومان
CRATOS PREMIUM
maniaparvaz
F.B
6490000 تومان 8390000 تومان 4790000 تومان 2590000 تومان
ELEXUS
maniaparvaz
F.B
6890000 تومان 8990000 تومان 4950000 تومان 2590000 تومان
ELEXUS
maniaparvaz
F.B
7950000 تومان 7950000 تومان 7950000 تومان 7950000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
7950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات