لارناکا 7شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3995000 تومان 5795000 تومان 2795000 تومان 1695000 تومان
sun hall
maniaparvaz
B.B
4395000 تومان 6395000 تومان 3045000 تومان 1695000 تومان
4745000 تومان 7245000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان
4895000 تومان 6945000 تومان 3245000 تومان 1695000 تومان
sun hall
maniaparvaz
B.B
4995000 تومان 6995000 تومان 3195000 تومان 1695000 تومان
5495000 تومان 7995000 تومان 3595000 تومان 1695000 تومان
5995000 تومان 8595000 تومان 3695000 تومان 1695000 تومان
6995000 تومان 12345000 تومان 4345000 تومان 1695000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7245000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12345000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات