تور فیلیپین مانیل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BELMONT HOTEL
maniaparvaz
B.B
420 دلار 640 دلار MANILA
HERITAGE HOTEL
maniaparvaz
B.B
425 دلار 650 دلار MANILA
469 دلار 740 دلار MAKATI
IM HOTEL
maniaparvaz
B.B
495 دلار 790 دلار MAKATI
510 دلار 820 دلار MANILA
NEW WORLD MANILA BAT
maniaparvaz
B.B
510 دلار 820 دلار MANIALA
ASCOTT MAKATI
maniaparvaz
B.B
549 دلار 900 دلار MAKATI
MAKATI DIAMOND PRESIDENCE
maniaparvaz
B.B
565 دلار 930 دلار MAKATI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
420 دلار
نرخ اتاق یک تخته
640 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MANILA
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
425 دلار
نرخ اتاق یک تخته
650 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MANILA
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
469 دلار
نرخ اتاق یک تخته
740 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MAKATI
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
495 دلار
نرخ اتاق یک تخته
790 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MAKATI
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
510 دلار
نرخ اتاق یک تخته
820 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MANILA
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
510 دلار
نرخ اتاق یک تخته
820 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MANIALA
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
549 دلار
نرخ اتاق یک تخته
900 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MAKATI
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
565 دلار
نرخ اتاق یک تخته
930 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
MAKATI
توضیحات