تور صربستان 5 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3370000 تومان 4020000 تومان 3170000 تومان 2100000 تومان
BELGERADE CITY
maniaparvaz
B.B
3380000 تومان 4020000 تومان 3180000 تومان 2100000 تومان
ZIRA
maniaparvaz
B.B
3660000 تومان 4600000 تومان 3460000 تومان 2100000 تومان
MERCURE BELGRADE
maniaparvaz
B.B
3800000 تومان 5040000 تومان 3600000 تومان 2100000 تومان
MOSKVA
maniaparvaz
B.B
4010000 تومان 5590000 تومان 3810000 تومان 2100000 تومان
CROWN PLAZA
maniaparvaz
B.B
4020000 تومان 5330000 تومان 3820000 تومان 2100000 تومان
SAINT TEN
maniaparvaz
B.B
4590000 تومان 5880000 تومان 4390000 تومان 2100000 تومان
4600000 تومان 6780000 تومان 4400000 تومان 2100000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات