تور صربستان نوروز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
COMPASSRIVER CITY
maniaparvaz
B.B
3375000 تومان 4395000 تومان 3025000 تومان 2875000 تومان
REX
maniaparvaz
B.B
3495000 تومان 4475000 تومان 3025000 تومان 2575000 تومان
ABBA
maniaparvaz
B.B
3925000 تومان 5195000 تومان 2575000 تومان
PERAG
maniaparvaz
B.B
4295000 تومان 5675000 تومان 3645000 تومان 2895000 تومان
Crown Plaza
maniaparvaz
B.B
4495000 تومان 6195000 تومان 3295000 تومان 2895000 تومان
Marriot
maniaparvaz
B.B
4695000 تومان 6845000 تومان 3295000 تومان 2895000 تومان
METROPOL
maniaparvaz
B.B
5095000 تومان 7595000 تومان 3775000 تومان 2895000 تومان
Saint ten
maniaparvaz
B.B
5395000 تومان 7795000 تومان 3995000 تومان 3025000 تومان 106
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3375000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2875000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2575000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3925000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2575000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5675000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3775000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3025000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
106