021 - 41691

تور صربستان (بلگراد)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
COMPASS
maniaparvaz
B.B
2815000 تومان 3207000 تومان 2675000 تومان 2299000 تومان
REX
maniaparvaz
B.B
2843000 تومان 3207000 تومان 2534000 تومان 2299000 تومان
ABBA
maniaparvaz
B.B
3039000 تومان 3656000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
ROYAL INN
maniaparvaz
B.B
3067000 تومان 3684000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
QUENN ASTORIA
maniaparvaz
B.B
3207000 تومان 3881000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
SERBIA GARDEN
maniaparvaz
B.B
3236000 تومان 3909000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
CANSTANTIN THE GREAT
maniaparvaz
B.B
3264000 تومان 4077000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
3320000 تومان 4273000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
3460000 تومان 4498000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
3600000 تومان 4498000 تومان 2815000 تومان 2299000 تومان
3740000 تومان 5031000 تومان 2299000 تومان
MOSCOVA
maniaparvaz
B.B
4021000 تومان 5788000 تومان 2299000 تومان
SAINT TEN
maniaparvaz
B.B
4077000 تومان 5367000 تومان 2299000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2815000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3207000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2843000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3207000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2534000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3039000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3656000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3067000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3684000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3207000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3881000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3236000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3909000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3264000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4077000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4273000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4498000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4498000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2815000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5031000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4021000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5788000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4077000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5367000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2299000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات