تور صربستان (بلگراد)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
COMPASS RIVER CITY
maniaparvaz
B.B
6090000 تومان 6650000 تومان 5750000 تومان 4990000 تومان
N HOTEL
maniaparvaz
B.B
6090000 تومان 6650000 تومان 5750000 تومان 4990000 تومان
6170000 تومان 6800000 تومان 5750000 تومان 4990000 تومان
REX
maniaparvaz
B.B
6200000 تومان 6800000 تومان 5750000 تومان 4990000 تومان
ABBA
maniaparvaz
B.B
6400000 تومان 7250000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
ROYALL INN
maniaparvaz
B.B
6490000 تومان 7350000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
MR PRESIDENT
maniaparvaz
B.B
6650000 تومان 7550000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
QUEENS ASTORIA
maniaparvaz
B.B
6650000 تومان 7550000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
CONSTANTINE
maniaparvaz
B.B
6690000 تومان 7750000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
MARK
maniaparvaz
B.B
6690000 تومان 7750000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
PRAG
maniaparvaz
B.B
6750000 تومان 7600000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
6790000 تومان 7990000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
6800000 تومان 8050000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
MERCURE
maniaparvaz
B.B
6950000 تومان 8290000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
CROWN PLAZA
maniaparvaz
B.B
7090000 تومان 8350000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
7350000 تومان 9090000 تومان 5990000 تومان 4990000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات