021 - 41691

تور صربستان (بلگراد)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SRBIJA
maniaparvaz
B.B
4700000 تومان 4970000 تومان 4320000 تومان 3690000 تومان
4740000 تومان 5150000 تومان 4500000 تومان 3690000 تومان
4830000 تومان 5330000 تومان 4500000 تومان 3690000 تومان
B HOTEL
maniaparvaz
B.B
4940000 تومان 5760000 تومان 4970000 تومان 3690000 تومان
ADMIRAL HOTEL
maniaparvaz
B.B
5080000 تومان 5980000 تومان 5040000 تومان 3690000 تومان
5090000 تومان 5890000 تومان 5900000 تومان 3690000 تومان
GARDEN HOTEL SRBIJA
maniaparvaz
B.B
5200000 تومان 6020000 تومان 4700000 تومان 3690000 تومان
HOLLYWOOD
maniaparvaz
B.B
5300000 تومان 5990000 تومان 5250000 تومان 3690000 تومان
HOLIDAY INN
maniaparvaz
B.B
5350000 تومان 6300000 تومان 4760000 تومان 3690000 تومان
CRYSTAL
maniaparvaz
B.B
5490000 تومان 670000 تومان 3690000 تومان
HAYAT REGENCY
maniaparvaz
B.B
5750000 تومان 7450000 تومان 4890000 تومان 3690000 تومان
MOSKVA
maniaparvaz
B.B
5800000 تومان 7200000 تومان 5050000 تومان 3690000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4830000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6300000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات