تور دبی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1625000 تومان 1955000 تومان 1625000 تومان 1430000 تومان
1625000 تومان 1955000 تومان 1625000 تومان 1430000 تومان
1665000 تومان 2040000 تومان 1430000 تومان
1675000 تومان 2100000 تومان 1675000 تومان 1430000 تومان
1685000 تومان 2130000 تومان 1685000 تومان 1430000 تومان
1955000 تومان 2660000 تومان 1955000 تومان 1430000 تومان
1755000 تومان 2210000 تومان 1755000 تومان 1430000 تومان آفر ویژه تا تاریخ 10 تیرماه
2280000 تومان 3187000 تومان 2280000 تومان 1430000 تومان
1940000 تومان 2580000 تومان 1430000 تومان
1895000 تومان 2495000 تومان 1895000 تومان 1430000 تومان
1740000 تومان 2180000 تومان 1740000 تومان 1430000 تومان
1980000 تومان 2670000 تومان 1980000 تومان 1430000 تومان
1780000 تومان 2265000 تومان 1780000 تومان 1430000 تومان
2125000 تومان 2945000 تومان 2125000 تومان 1430000 تومان
2240000 تومان 3180000 تومان 2240000 تومان 1430000 تومان
2255000 تومان 3175000 تومان 2255000 تومان 1430000 تومان
2840000 تومان 3215000 تومان 2840000 تومان 1430000 تومان
1885000 تومان 2475000 تومان 1885000 تومان 1430000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1625000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1625000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1665000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1685000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1755000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1755000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
آفر ویژه تا تاریخ 10 تیرماه
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
2280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3187000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
1780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2265000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2125000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2125000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2255000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3175000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3215000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1885000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1430000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات