تور گرجستان-قشم ایر

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
POLO
maniaparvaz
B.B
795000 تومان 930000 تومان 750000 تومان 750000 تومان
HILTOP
maniaparvaz
B.B
850000 تومان 1050000 تومان 800000 تومان 750000 تومان
HILTOP VARKETELI
maniaparvaz
B.B
850000 تومان 1050000 تومان 800000 تومان 750000 تومان
EURASIA
maniaparvaz
B.B
895000 تومان 1090000 تومان 880000 تومان 750000 تومان
KAVELA
maniaparvaz
B.B
895000 تومان 1090000 تومان 880000 تومان 750000 تومان
GNG
maniaparvaz
B.B
1020000 تومان 1330000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
BIBBEGI
maniaparvaz
B.B
1020000 تومان 1330000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
GREMI
maniaparvaz
B.B
1040000 تومان 1380000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
SKY GEROGIA
maniaparvaz
B.B
10400000 تومان 1380000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
ENGLISH HOME
maniaparvaz
B.B
1090000 تومان 1480000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
TOSCANO
maniaparvaz
B.B
1090000 تومان 1480000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
BETLEM
maniaparvaz
B.B
1140000 تومان 1580000 تومان 995000 تومان 750000 تومان
L PLAZA
maniaparvaz
B.B
1180000 تومان 1650000 تومان 950000 تومان 750000 تومان
COLOMBI
maniaparvaz
B.B
1195000 تومان 1695000 تومان 995000 تومان 750000 تومان
PRIMAVERA
maniaparvaz
B.B
1240000 تومان 17750000 تومان 995000 تومان 750000 تومان
DOLABAURI
maniaparvaz
B.B
1340000 تومان 1970000 تومان 895000 تومان 750000 تومان
1540000 تومان 1265000 تومان 1295000 تومان 750000 تومان
1590000 تومان 2465000 تومان 1295000 تومان 750000 تومان
1650000 تومان 2560000 تومان 1600000 تومان 750000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1020000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1040000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1265000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات