تور ترکیبی کوالا+بالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NEO JELANTIK
maniaparvaz
B.B
SANI
maniaparvaz
B.B
11990000 تومان 14280000 تومان 9570000 تومان
WHITE ROSE
maniaparvaz
B.B
ROYAL CHULAN
maniaparvaz
B.B
12950000 تومان 15520000 تومان 10810000 تومان 9800000 تومان
AYDYA RESORT
maniaparvaz
B.B
MAYA
maniaparvaz
B.B
13690000 تومان 19030000 تومان 12160000 تومان 10470000 تومان
KUTA PARADISO
maniaparvaz
B.B
PACIFIC REGENCY
maniaparvaz
B.B
13890000 تومان 17440000 تومان 11280000 تومان 9870000 تومان
NUSA DUA BEACH
maniaparvaz
B.B
WESTIN
maniaparvaz
B.B
14850000 تومان 19600000 تومان 10170000 تومان
ANVAYA
maniaparvaz
B.B
ISTANA
maniaparvaz
B.B
14980000 تومان 19600000 تومان 10170000 تومان
GRAND HYATT
maniaparvaz
B.B
PULLMAN KUALA
maniaparvaz
B.B
15550000 تومان 20730000 تومان 12860000 تومان 10870000 تومان
SHERATON
maniaparvaz
B.B
SHERATON KUALALUMPUR
maniaparvaz
B.B
16280000 تومان 21720000 تومان 13770000 تومان 10990000 تومان
SOFITEL
maniaparvaz
B.B
INTERCONTINENTAL
maniaparvaz
B.B
16740000 تومان 22150000 تومان 12340000 تومان 10860000 تومان
LAGUNA RESORT
maniaparvaz
B.B
JW MARRIOT
maniaparvaz
B.B
17980000 تومان 24640000 تومان 14440000 تومان 11440000 تومان
DOUBLE SIX
maniaparvaz
B.B
JW MARRIOT
maniaparvaz
B.B
19600000 تومان 27880000 تومان 14540000 تومان 11790000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13770000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
16740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
10860000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
19600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات