021 - 41691

تور ترکیبی کوالا+بالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
WHITE ROSE
maniaparvaz
B.B
FORUMA
maniaparvaz
B.B
6690000 تومان 6890000 تومان 4290000 تومان
6890000 تومان 7990000 تومان 5190000 تومان 4290000 تومان
ANVAYA
maniaparvaz
B.B
CORUS
maniaparvaz
B.B
7190000 تومان 8490000 تومان 4290000 تومان
7290000 تومان 9890000 تومان 5490000 تومان 4290000 تومان
CONRAD
maniaparvaz
B.B
MAYA
maniaparvaz
B.B
7790000 تومان 9990000 تومان 5490000 تومان 4290000 تومان
8090000 تومان 10290000 تومان 5490000 تومان 4290000 تومان
SOFITEL
maniaparvaz
B.B
SHERATON
maniaparvaz
B.B
8190000 تومان 10390000 تومان 5490000 تومان 4290000 تومان
LAGUNA
maniaparvaz
B.B
MILLENIUM
maniaparvaz
B.B
8290000 تومان 10490000 تومان 6490000 تومان 4490000 تومان
DOUBLE SIX
maniaparvaz
B.B
RITZ CARLTON
maniaparvaz
B.B
9190000 تومان 12890000 تومان 6590000 تومان 4590000 تومان
AYANA
maniaparvaz
B.B
RITZ CARLTON
maniaparvaz
B.B
10790000 تومان 14850000 تومان 6190000 تومان 4590000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات