021 - 41691

تور پاتایا نوروزی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3795000 تومان 4295000 تومان
NOVA PLATINAM
maniaparvaz
B.B
4130000 تومان 4960000 تومان 4045000 تومان 3590000 تومان
D VEREE JOMTIEN
maniaparvaz
B.B
4155000 تومان 5000000 تومان 4065000 تومان 3595000 تومان
4165000 تومان 5025000 تومان 4075000 تومان 3600000 تومان
4185000 تومان 5075000 تومان 4095000 تومان 3605000 تومان
4195000 تومان 5095000 تومان 4105000 تومان 3615000 تومان
4195000 تومان 5095000 تومان 4105000 تومان 3615000 تومان
JOMIEN PALM BEACH
maniaparvaz
B.B
4230000 تومان 5160000 تومان 4135000 تومان 3625000 تومان
VISTA
maniaparvaz
B.B
4250000 تومان 5205000 تومان 4155000 تومان 3630000 تومان
4285000 تومان 5270000 تومان 4185000 تومان 3645000 تومان
4385000 تومان 5470000 تومان 3675000 تومان
4415000 تومان 5535000 تومان 3690000 تومان
4515000 تومان 5735000 تومان 3725000 تومان
WOODLANDS PATTAYA
maniaparvaz
B.B
4595000 تومان 5890000 تومان 4465000 تومان 3755000 تومان
5075000 تومان 6850000 تومان 4895000 تومان 3920000 تومان
HARDROCK PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5160000 تومان 7025000 تومان 4975000 تومان 3950000 تومان
4625000 تومان 5960000 تومان 4495000 تومان 3765000 تومان
AMARI PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5140000 تومان 6980000 تومان 4955000 تومان 3945000 تومان
5140000 تومان 6980000 تومان 4955000 تومان 3945000 تومان
5195000 تومان 7090000 تومان 5000000 تومان 3960000 تومان
VERANDA RESORT
maniaparvaz
B.B
5205000 تومان 7115000 تومان 5015000 تومان 3965000 تومان
5240000 تومان 7180000 تومان 5045000 تومان 3975000 تومان
5260000 تومان 7220000 تومان 5065000 تومان 3985000 تومان
RENAISSANCE PATTAYA
maniaparvaz
B.B
5695000 تومان 8085000 تومان 5455000 تومان 4135000 تومان
5930000 تومان 8560000 تومان 5665000 تومان 4220000 تومان
6025000 تومان 5750000 تومان 5750000 تومان 4225000 تومان
6290000 تومان 9285000 تومان 5995000 تومان 4345000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4155000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4165000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5025000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4185000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3605000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3615000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3615000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4135000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3625000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5205000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4155000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4285000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3645000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3675000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5535000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4515000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5735000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3725000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3755000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3920000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7025000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3765000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3945000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3945000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5205000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7115000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5015000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3965000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3975000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3985000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4135000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5665000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6025000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9285000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4345000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات