تور پاتایا نوروزی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
130 دلار 205 دلار 84 دلار
160 دلار 265 دلار 150 دلار 95 دلار
183 دلار 310 دلار 100 دلار
SUN CITY
maniaparvaz
B.B
200 دلار 330 دلار 105 دلار
220 دلار 383 دلار 115 دلار
236 دلار 415 دلار 115 دلار
250 دلار 440 دلار 230 دلار 125 دلار
272 دلار 490 دلار 250 دلار 130 دلار
315 دلار 572 دلار 330 دلار 146 دلار
340 دلار 620 دلار 315 دلار 163 دلار
388 دلار 710 دلار 246 دلار 168 دلار
420 دلار 776 دلار 385 دلار 185 دلار
495 دلار 930 دلار 455 دلار 210 دلار
520 دلار 987 دلار 478 دلار 220 دلار
625 دلار 1190 دلار 567 دلار 257 دلار
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
130 دلار
نرخ اتاق یک تخته
205 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
84 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
160 دلار
نرخ اتاق یک تخته
265 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
150 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
95 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
183 دلار
نرخ اتاق یک تخته
310 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
100 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
200 دلار
نرخ اتاق یک تخته
330 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
105 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
220 دلار
نرخ اتاق یک تخته
383 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
115 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
236 دلار
نرخ اتاق یک تخته
415 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
115 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
250 دلار
نرخ اتاق یک تخته
440 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
230 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
125 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
272 دلار
نرخ اتاق یک تخته
490 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
250 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
130 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
315 دلار
نرخ اتاق یک تخته
572 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
330 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
146 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
340 دلار
نرخ اتاق یک تخته
620 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
315 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
163 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
388 دلار
نرخ اتاق یک تخته
710 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
246 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
168 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
420 دلار
نرخ اتاق یک تخته
776 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
385 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
185 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
495 دلار
نرخ اتاق یک تخته
930 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
455 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
210 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
520 دلار
نرخ اتاق یک تخته
987 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
478 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
220 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
625 دلار
نرخ اتاق یک تخته
1190 دلار
نرخ کودک 6 تا 12 سال
567 دلار
نرخ کودک 2 تا 6 سال
257 دلار
موقعیت مکانی
توضیحات